3. července 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Velitel Městské policie Sokolov vyhlašuje
výběrové řízení
 

na obsazení místa Asistent prevence kriminality Městské policie Sokolov.

 
Druh práce:

Zaměstnanec města Sokolov zařazený v městské policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent prevence kriminality (dále APK) plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.

 

Zejména se:

1.   podílí na prevenci kriminality v obci,

2.   přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

3.   provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranství v obci.

 
Místo výkonu práce:

Město Sokolov, sídlo Městské policie Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov a správní obvod města Sokolov a správní obvody obcí, s nimiž město Sokolov uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie

 
Platové zařazení:

2. nebo 3. platová třída dle dosaženého vzdělání

 

Trvání pracovního poměru:

Na dobu určitou do 31. 12. 2020.

 
Předpokládaný vznik pracovního poměru:

6. 8. 2018

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

1.   uchazeč musí být fyzickou osobou, která

-        je státním občanem ČR,

-        dosáhla věku 18 let,

-        je způsobilá k právním úkonům,

-        je bezúhonná,

-        ovládá jednací jazyk

2.   dokončené minimálně základní vzdělání (nutné předložit vysvědčení z osmého resp. devátého ročníku ZŠ, výuční list atd.).

 

Požadavky na uchazeče:

Uchazeč o práci APK musí splňovat zejména následující kritéria:

 

1.   být způsobilý k výkonu práce ve směnném provozu, být schopen obchůzkové činnosti a to za každého počasí,

2.   doložit výpisem z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců, že nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,

3.   doložit formou čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku,

4.   doložit formou čestného prohlášení, že nepobírá starobní důchod,

5.   doložit, že má osobní a místní znalost v sociálně vyloučených lokalitách města,

6.   absolvovat ústní pohovor.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

1.   jméno, příjmení a titul uchazeče,

2.   datum a místo narození uchazeče,

3.   státní příslušnost uchazeče,

4.   místo trvalého pobytu uchazeče,

5.   číslo OP,

6.   datum a podpis uchazeče,

7.   název pozice, na níž se hlásí,

8.   telefonický kontakt

9.   doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

1.   životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

2.   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

3.   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na Asistenta prevence kriminality Městské policie Sokolov“

1.   osobně u asistentky velitele Městské policie Sokolov paní Pavly Tesařové nebo

2.   poštou na adresu Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

 

Termín podání přihlášky: do 20. 7. 2018

K doplnění dokladů či náležitostí je stanovena doba dvou dnů po ukončení lhůty pro podání přihlášek.

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Bc. Hana Procházková, tel.č. 777 025 622

 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov

 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009