5. října 2018

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

    Název: Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS
    Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je návrh řešení a zpracování dokumentace: „Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS“ (dále také jen „Studie“), v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Prioritními požadavky zadavatele jsou především provozní a technologická účelnost, dále také kvalita urbanistického, objemového, a konstrukčního řešení a návrhu zásad esteticko-architektonického řešení.

Studie bude dokumentovat urbanistické a architektonické řešení objektu Společného operačního střediska v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro rozhodování o další přípravě stavby a pro zpracování navazující projektové dokumentace stavby.

Studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami. Při zpracování Studie budou respektovány platné právní předpisy. (Nejedná se však o územní studii dle § 30 uvedeného zákona).

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009