18. září 2019
Vzhledem k tomu, že v ulicích Sokolova přibývá opuštěných vozidel odstavených v zeleni, přikročilo město v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, k jejich odtahům. Vlastník vozidla je totiž kromě jiného povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Vozidla odstavená v zeleni se mohou stát ekologickou hrozbou a ohrozit životní prostředí. Mohou z nich například unikat provozní kapaliny, o estetické stránce věci nemluvě. V souladu se zákonem o odpadech již bylo řešeno kolem deseti vozidel.

Takto odtažené vozidlo končí na vyhrazeném parkovišti firmy, která se zabývá ekologickou likvidací vozidel. O jeho odtahu je vlastník nebo provozovatel v souladu se zákonem o odpadech informován. Pokud se nepodaří identifikovat skutečného vlastníka odstaveného vozidla, je informace o odtahu zveřejněna na úřední desce. Když vlastník nepřevezme vozidlo z odstavného parkoviště po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak a bude ekologicky zlikvidováno. Náklady na odtah vozidla a zajištění jeho likvidace jsou vymáhány po posledním provozovateli zjištěném v registru vozidel.

Každopádně musí počítat i se sankcí za spáchání přestupku, což vyplývá z příslušného paragrafu zákona o odpadech. Za přestupek lze uložit pokutu až 20 000 Kč
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009