10. října 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Velitel Městské policie Sokolov vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení místa Asistent prevence kriminality Městské policie Sokolov.

 

Druh práce:

Zaměstnanec města Sokolov zařazený v městské policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent prevence kriminality (dále APK) plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.

 

Zejména se:

 1. podílí na prevenci kriminality v obci,

 2. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 3. provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranství v obci.

 

Místo výkonu práce:

Město Sokolov, sídlo Městské policie Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov a správní obvod města Sokolov a správní obvody obcí, s nimiž město Sokolov uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie

 

Platové zařazení:

2. platová třída

 

Trvání pracovního poměru:

Na dobu určitou do 31. 12. 2020.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru:

01. 12. 2019

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 1. uchazeč musí být fyzickou osobou, která

 • je státním občanem ČR,

 • dosáhla věku 18 let,

 • je způsobilá k právním úkonům,

 • je bezúhonná,

 • ovládá jednací jazyk

 1. dokončené minimálně základní vzdělání (nutné předložit vysvědčení z osmého resp. devátého ročníku ZŠ, výuční list atd.).

 

Požadavky na uchazeče:

 

Uchazeč o práci APK musí splňovat zejména následující kritéria:

 

 1. být způsobilý k výkonu práce ve směnném provozu, být schopen obchůzkové činnosti a to za každého počasí,

 2. doložit výpisem z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců, že nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,

 3. doložit formou čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku,

 4. doložit formou čestného prohlášení, že nepobírá starobní důchod,

 5. doložit, že má osobní a místní znalost v sociálně vyloučených lokalitách města,

 6. absolvovat ústní pohovor.

   

   

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče,

 2. datum a místo narození uchazeče,

 3. státní příslušnost uchazeče,

 4. místo trvalého pobytu uchazeče,

 5. číslo OP,

 6. datum a podpis uchazeče,

 7. název pozice, na níž se hlásí,

 8. telefonický kontakt,

 9. doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.

 

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Místo a způsob podání přihlášky:

 

Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na Asistenta prevence kriminality Městské policie Sokolov“

 1. osobně u asistentky velitele Městské policie Sokolov paní Pavly Tesařové nebo

 2. poštou na adresu Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

 

 

Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2019

 

K doplnění dokladů či náležitostí je stanovena doba dvou dnů po ukončení lhůty pro podání přihlášek.

 

Kontaktní osoba: Bc. Petr Krágl,  tel.č. 774 022 888

 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009