Co nás ohrožuje?

Výpis z Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje pro katastrální území města Sokolov

 

Přehled rizik ohrožujících katastr obce Sokolov

 

1. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IZS“) se v katastru Vaší obce nachází následující stacionární rizika:

     a. Zimní stadion Sokolov – únik čpavku z chladicího zařízení.

 

2. Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“) se v katastru Vaší obce nachází zóna vnějšího havarijního plánování společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.

Brožura chemické závody pdf - (1.68 MB)
 

3. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) se katastr Vaší obce nachází v zóně zvláštní povodně při protržení vodních děl Horka, Jesenice a Skalka a v záplavové zóně stoleté vody (Q100) řeky Ohře, toku Svatava a Lobezského potoku.

 

4. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) se katastrálního území města Sokolova mohou týkat tyto krizové situace, zejména: vichřice, větrná smršť, havárie v silniční dopravě, zemětřesení, přívalový déšť, výbuch plynů, par, prachů, požár pevných, kap., plyn. látek, epidemie, havárie v železniční dopravě, poruchy v zásobování elektřinou, havárie v letecké dopravě, únik výbušných plynů a par, které jsou uvedeny v Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje, tabulka pořadí mimořádných událostí podle výsledné míry rizika.


 

Pořadí mimořádných událostí podle výsledné míry rizika

Typ mimořádné události

   Míra výsledného rizika

   Kategorie

   Pořadí

Zvláštní povodeň

8,5

IV

1

Přirozená povodeň

7,0

IV

2

Vichřice, větrná smršť

6,8

IV

3

Havárie v silniční dopravě

6,1

III

4

Zemětřesení

5,7

III

5

Přívalový déšť

5,6

III

6

Výbuchy plynů, par, prachů

4,8

III

7-8

Požár pevných, kapalných, plynných látek

4,8

III

7-8

Epidemie

4,7

III

9

Havárie v železniční dopravě

4,3

III

10-11

Poruchy v zásobování elektřinou

4,3

III

10-11

Havárie v letecké dopravě

3,9

III

12

Únik výbušných plynů a par

3,6

III

13

Sněhová kalamita

3,2

II

14-15

Epizootie

3,2

II

14-15

Únik toxických látek

3,0

II

16-17

Poruchy v zásobování teplem

3,0

II

16-17

Sesuv půdy

2,9

II

18-19

Námrazy, náledí

2,9

II

18-19

Poruchy v zásobování plynem

2,8

II

20-21

Únik ropných produktů

2,8

II

20-21

Poruchy v zásobování vodou

2,6

II

22

Poruchy technologických procesů

2,5

II

23

Přírodní požáry

2,4

II

24

Krupobití

2,2

II

25

Teplotní inverze

1,9

II

26

Organizovaný zločin

1,8

II

27

Terorismus a diverzní činnost

1,3

I

28

Poruchy telekomunikačních sítí

1,2

I

29-30

Epifitie

1,2

I

29-30

Poruchy v zásobování palivy

1,0

I

31-32

Migrační vlny

1,0

I

31-32

Poruchy v zásobování potravinami

0,6

I

33-35

Narušení dodávek léčiv

0,6

I

33-35

Dlouhotrvající vedro a sucho

0,6

I

33-35

Narušení finančního a devizového hospodářství

0,4

I

36-37

Narušení funkčnosti pošt

0,4

I

36-37

Radiační havárie

0,2

I

38

 

Z výsledků analýz ohrožení území Karlovarského kraje je patrné, že nejvíce ohrožující mimořádná událost je zvláštní povodeň, následují přirozená povodeň a vichřice či větrná smršť. Podle vypočtené výsledné míry rizika byly tyto mimořádné události zařazeny do kategorie IV. Další mimořádné události jako např. havárie v silniční dopravě, zemětřesení, přívalový déšť, epidemie, havárie v železniční dopravě, poruchy zásobování elektřinou jsou podle výsledné míry rizika zařazeny do kategorie III. Při výskytu těchto mimořádných událostí je velmi pravděpodobné, že dojde k zasažení větší plochy Karlovarského kraje a tím ke vzniku krizové situace a k vyhlášení krizového stavu. Postupy pro řešení mimořádných událostí zařazených do kategorií IV a vybrané mimořádné události kategorie III (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 3,6 – 8,5) budou rozpracovány v krizovém plánu kraje a krizovém plánu ORP Sokolov. Mimořádné události zařazené do kategorie II (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 1,8 –3,2) jako např. sněhová kalamita a epizootie mají převážně charakter lokálního vzniku a jejich řešení budou rozpracována v havarijním plánu kraje. Nejméně ohrožující mimořádné události jsou zařazené v kategorii I, (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 0,2 – 1,3), např. terorismus a organizovaný zločin, poruchy v telekomunikačních sítích, poruchy zásobování potravinami, migrační vlny, narušení finančního a devizového trhu, narušení funkčnosti pošt a radiační havárie. Mají tak malou hodnotu výsledné míry rizika, že není vhodné je rozpracovávat v krizovém plánu kraje, ORP Sokolov nebo v havarijním plánu kraje.

 

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

-DR-

Mapa rizik pdf - (1.08 MB)
 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009