testkos Bezpečné město SOKOLOV - PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK
PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ

Přehled možných zdrojů rizik na území ORP Sokolov kraje je zpracován s využitím výstupů z aktualizované Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje zpracované členy Koordinační skupiny pro tvorbu a aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a projednané v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje dne 19. března 2020 (dále jen „Analýzy ohrožení 2020“), která je uložena v části C4.3.2 KP ORP Sokolov. 

V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 29 rizik, z nichž 6 (viz soubor "Přehled rizik - KP ORP Sokolov") má potenciál způsobit vznik krizové situace na území ORP Sokolov. Tato rizika jsou dále rozpracována v části B5 Krizového plánu ORP (viz soubor B5). Postupy pro řešení dalších 23 rizik se zpracovávají v dokumentaci IZS (viz soubor "Přehled rizik - dokumentace IZS"). 


 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotě 50), které jsou povinně zařazeny do krizových plánů krajů a postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 KP ORP Sokolov.
 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 30 až 50), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 ORP Sokolov,
 • 16 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik MU, při níž lze předpokládat vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 11 až 29), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou zpracovány v části B2 Havarijního plánu Karlovarského kraje,
 • 15 typů hrozeb může způsobit vznik MU, pro jejichž řešení lze předpokládat využití běžné činnosti a standardních postupů složek IZS, správních úřadů, orgánů kraje a obcí nebo subjektů kritické infrastruktury (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 0 až 10).

V rámci provedené Analýzy rizik pro Českou republiku na národní úrovni a souhrnné aktualizace Analýzy ohrožení 2020 na krajské úrovni byly pro území Karlovarského kraje identifikovány následující hrozby:

Zbývajících 28 typů hrozeb stanovených národním registrem typů nebezpečí naturogenního nebo antropogenního charakteru nebylo v rámci Analýzy ohrožení 2020 zahrnuto do podrobného hodnocení celkového rizika z důvodu zjištění velmi nízkého celkového rizika v rámci předběžné analýzy ohrožení území nebo z důvodu, že se jedná o nebezpečí, která jsou řešitelná pouze z centrální úrovně, přičemž by složky IZS, správní úřady, orgány kraje, orgány obcí nebo subjekty kritické infrastruktury na krajské úrovni plnily úkoly a opatření vydávané Vládou ČR, ministerstvy a jinými ústředními správními úřady.

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.bezport.cz


Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov

V přehledu hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov jsou uvedeny hrozby, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí. Jedná se o:
 • přehled zón ohrožení tzv. podlimitních objektů a ochranných pásem chovů stanovená podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • přehled provozovatelů objektů zařazených do skupiny „A“ a „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích,
 • přehled oblastí ohrožených přirozenou, zvláštní či přívalovou povodní podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
 • přehled rizik podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, která byla identifikována v Analýze ohrožení 2020.

Podrobnější informace jsou na tomto odkaze Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov v této části naleznete i mapy ohrožení pro jednotlivé obce.


Zdroje rizik na území Karlovarského kraje

Podlimitní objekty a objekty zařazené do skupiny „A“ nebo „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, které se nachází na území Karlovarského kraje, jsou uvedeny v přehledu ohrožujících objektů ve správním obvodu Karlovarského kraje v Havarijním plánu Karlovarského kraje.


Mapa rizik Karlovarského kraje


Analýza ohrožení obcí ORP Sokolov

Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Sokolov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

 1. Extrémní vítr
 2. Migrační vlny velkého rozsahu
 3. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 4. Epidemie - hromadné nákazy osob
 5. Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 6. Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
 7. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
 8. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 9. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb. - zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů

 • Chov hospodářských zvířat:

  1. Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
  2. Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
  3. SUAS - sanační, s.r.o. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot

 • Únik nebezpečné látky:
  1. ZS Sokolov, zóna ohrožení, amoniak      

Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb. - objekty skupiny A nebo B a zóny HP

 1. skupina B, zóna HP: Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
 2. skupina A: OQEMA, s.r.o. - Sokolov, peroxid vodíku

Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb. - hrozby vzniku povodně

 1. Přívalová povodeň - 3 kritické body
 2. Přirozená povodeň, Q100 - Lobezský potok
 3. Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
 4. Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
 5. Zvláštní povodeň, VD Horka
 6. Zvláštní povodeň, VD Jesenice
 7. Zvláštní povodeň, VD Skalka


zdroj: https://www.bezport.cz/