PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A KRIZOVÁ OPATŘENÍ

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení v Karlovarském kraje je zpracována s využitím výstupů z Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje projednané a schválené v Bezpečnostní radě ORP Sokolov dne 20. 5. 2016. Analýza ve svém úplném znění je uložena v části C4.3.2 v Krizového plánu ORP Sokolov.
 
V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 29 rizik, z nichž 6 (viz soubor "Přehled rizik - KP ORP Sokolov") má potenciál způsobit vznik krizové situace na území ORP Sokolov. Tato rizika jsou dále rozpracována v části B5 Krizového plánu ORP (viz soubor B5). Postupy pro řešení dalších 23 rizik se zpracovávají v dokumentaci IZS (viz soubor "Přehled rizik - dokumentace IZS"). Podrobnější informace jsou k dispozici na Pracovišti krizového řízení MěÚ Sokolov.

Přehled rizik ORP Sokolov pdf - (58.57 KB)
 
B5 - Rozpracování TP pdf - (101.7 KB)
 
Přehled rizik - dokumentace IZS pdf - (74.18 KB)
 


Přehled hrozeb pro jednotlivé obce ve správním obvodu ORP Sokolov

V části A2.1 Krizového plánu ORP Sokolov jsou uvedeny veškeré jevy, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí na území ORP Sokolov. 
Přehled možných zdrojů ohrožení pro území Karlovarského kraje je uveden v části A2.1 Krizového plánu kraje, ze kterého současně vyplývají možné přesahy ohrožení ORP Sokolov ze sousedních ORP na území Karlovarského kraje.

Přehled ohrožujících objektů ve správním obvodu ORP Sokolov

V části A2.2 KP ORP jsou uvedeny objekty, které nakládají s toxickými či výbušnými látkami.

Mapa rizik ORP Sokolov

V části C3 Krizového plánu ORP Sokolov jsou graficky znázorněné možné zdroje ohrožení na území ORP Sokolov, vč. možného přesahu za hranice správního obvodu ORP Sokolov. Územní a objektová rizika jsou zanesena v GIS HZS ČR a data v něm obsažená jsou dostupná pro činnost Krajské operační a informační středisko, Krizový štáb kraje a Krizový štáb ORP. 

Mapa rizik ORP Sokolov pdf - (1.34 MB)
 

Výpis z analýzy ohrožení pro město Sokolov


Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení

Charakteristika krizového opatření:

jedná se o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. Přehled krizových opatření na ústřední úrovni a  přehled krizových opatření na krajské úrovni a způsob jejich zajištění jsou rozpracovány v souboru "Krizová opatření" pod tímto textem. Podrobnější informace jsou k dispozici na Pracovišti krizového řízení MěÚ Sokolov.

Krizová opatření pdf - (101.36 KB)
 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009