PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A KRIZOVÁ OPATŘENÍ

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ

Přehled možných zdrojů rizik na území ORP Sokolov kraje je zpracován s využitím výstupů z aktualizované Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje zpracované členy Koordinační skupiny pro tvorbu a aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a projednané v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje dne 19. března 2020 (dále jen „Analýzy ohrožení 2020“), která je uložena v části C4.3.2 KP ORP Sokolov.

 
V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 29 rizik, z nichž 6 (viz soubor "Přehled rizik - KP ORP Sokolov") má potenciál způsobit vznik krizové situace na území ORP Sokolov. Tato rizika jsou dále rozpracována v části B5 Krizového plánu ORP (viz soubor B5). Postupy pro řešení dalších 23 rizik se zpracovávají v dokumentaci IZS (viz soubor "Přehled rizik - dokumentace IZS"). 

V rámci provedené Analýzy rizik pro Českou republiku na národní úrovni a souhrnné aktualizace Analýzy ohrožení 2020 na krajské úrovni byly pro území Karlovarského kraje identifikovány následující hrozby:

  • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotě 50), které jsou povinně zařazeny do krizových plánů krajů a postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 KP ORP Sokolov.
  • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 30 až 50), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 ORP Sokolov,
  • 16 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik MU, při níž lze předpokládat vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 11 až 29), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou zpracovány v části B2 Havarijního plánu Karlovarského kraje,
  • 15 typů hrozeb může způsobit vznik MU, pro jejichž řešení lze předpokládat využití běžné činnosti a standardních postupů složek IZS, správních úřadů, orgánů kraje a obcí nebo subjektů kritické infrastruktury (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 0 až 10).

Zbývajících 28 typů hrozeb stanovených národním registrem typů nebezpečí naturogenního nebo antropogenního charakteru nebylo v rámci Analýzy ohrožení 2020 zahrnuto do podrobného hodnocení celkového rizika z důvodu zjištění velmi nízkého celkového rizika v rámci předběžné analýzy ohrožení území nebo z důvodu, že se jedná o nebezpečí, která jsou řešitelná pouze z centrální úrovně, přičemž by složky IZS, správní úřady, orgány kraje, orgány obcí nebo subjekty kritické infrastruktury na krajské úrovni plnily úkoly a opatření vydávané Vládou ČR, ministerstvy a jinými ústředními správními úřady.

Podrobnější informace jsou k dispozici na Pracovišti krizového řízení MěÚ Sokolov.

Přehled rizik ORP Sokolov pdf - (58.57 KB)
 
B5 - Rozpracování TP pdf - (101.7 KB)
 
Přehled rizik - dokumentace IZS pdf - (74.18 KB)
 


Přehled hrozeb pro jednotlivé obce ve správním obvodu ORP Sokolov

V části A2.1 Krizového plánu ORP Sokolov jsou uvedeny veškeré jevy, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí na území ORP Sokolov. 
Přehled možných zdrojů ohrožení pro území Karlovarského kraje je uveden v části A2.1 Krizového plánu kraje, ze kterého současně vyplývají možné přesahy ohrožení ORP Sokolov ze sousedních ORP na území Karlovarského kraje.

Přehled ohrožujících objektů ve správním obvodu ORP Sokolov

V části A2.2 KP ORP jsou uvedeny objekty, které nakládají s toxickými či výbušnými látkami.

Mapa rizik ORP Sokolov

V části C3 Krizového plánu ORP Sokolov jsou graficky znázorněné možné zdroje ohrožení na území ORP Sokolov, vč. možného přesahu za hranice správního obvodu ORP Sokolov. Územní a objektová rizika jsou zanesena v GIS HZS ČR a data v něm obsažená jsou dostupná pro činnost Krajské operační a informační středisko, Krizový štáb kraje a Krizový štáb ORP. 

Mapa rizik ORP Sokolov pdf - (1.34 MB)
 

Výpis z analýzy ohrožení pro město Sokolov


Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení

Charakteristika krizového opatření:

jedná se o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. Přehled krizových opatření na ústřední úrovni a  přehled krizových opatření na krajské úrovni a způsob jejich zajištění jsou rozpracovány v souboru "Krizová opatření" pod tímto textem. Podrobnější informace jsou k dispozici na Pracovišti krizového řízení MěÚ Sokolov.

Krizová opatření pdf - (101.36 KB)
 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009