17. října 2022

Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov v pracovní pozici Asistent prevence kriminality

 
 

Náplň práce:

- pochůzková činnost ve stanoveném teritoriu města

- komunikace s občany žijícími v sociálně vyloučených lokalitách

- dohled nad dodržováním veřejného pořádku, pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek    

 
Podmínky pro přijetí:
- bezúhonnost,
- spolehlivost,
- zdravotní způsobilost,
- min. dokončené základní vzdělání.
 
Platové zařazení:

- 2. platová třída

- osobní příplatek při dosahování dobrých pracovních výsledků 

- příplatek za směnnost

 
Pracovní doba:

Dvousměnný provoz v režimu osmihodinových směn.

 
Požadavky na uchazeče:

- způsobilost k výkonu práce ve směnném provozu

- schopnost obchůzkové činnosti a to za každého počasí,

- osobní a místní znalost sociálně vyloučených lokalit města,

 

Náležitosti přihlášky:

- jméno a příjmení,

- datum a místo narození,

- místo trvalého pobytu, případně doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.

- telefonický kontakt.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 
Termín podání přihlášky:

Do 11. 11. 2022

 
Podání přihlášky:

a) osobně na adrese Městská policie Sokolov,  Rokycanova 1929, Sokolov v zalepené obálce opatřené nápisem „VŘ –Asistent prevence kriminality“,

b)  elektronicky na e-mailovou adresu: petr.kragl@mp-sokolov.cz,

c)  poštou na adresu Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 275, e-mailem na adrese petr.kragl@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až pátek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin. 

 
Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis

Velitel Městské policie Sokolov