1. dubna 2023

Projekt Asistenti prevence kriminality Sokolov

Asistenti prevence kriminality Sokolov, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000388

Od 01.04.2023 realizuje město Sokolov prostřednictvím Městské policie Sokolov další tříletý projekt „Asistenti prevence kriminality Sokolov“, v jehož rámci je zaměstnáno 9 asistentů prevence kriminality.

Doba realizace: 01.04.2023 – 31.03.2026 (36 měsíců)

Celkové náklady projektu: 13 676 292,00 Kč
Z toho příspěvek EU: 10 494 502,67 Kč
Národní veřejné zdroje:   1 814 160,13 Kč
Vlastní podíl spolufinancování:   1 367 629,20 Kč

Anotace projektu
Projekt Asistenti prevence kriminality v Sokolově je zaměřen na vytvoření 9 pracovních pozic asistentů prevence kriminality a jejich mentora. Asistenti prevence kriminality budou vybráni z řad sociálně znevýhodněných občanů, kteří budou v rámci rozvoje svých profesních kompetencí a přidělené působnosti přispívat k měřitelnému zlepšení situace v oblasti bezpečnost a prevence ve městě Sokolov. Projekt přispěje k rozvoji kompetencí osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Cíle projektu 
Stanovené cíle vychází z Tematického akčního plánu města Sokolov pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, pro období: 6/2022 až 6/2025, cíl 1.1 - Do roku 2025 posílit kapacitu terénních opatření prevence kriminality, opatření 1.1.1 - Do roku 2025 bude posílen monitoring bezpečnostní situace, prevence a řešení sociálně patologických jevů s pomocí asistentů prevence kriminality a opatření 1.1.2 -  Od roku 2023 bude kladen důraz na efektivitu a účinnost této formy prevence kriminality a na osobní a kvalifikační rozvoj asistentů prevence kriminality s pomocí plánů individuálního rozvoje.  

Projektem dojde k naplnění celkem 4 cílů, kterými jsou:

Cíl č. 1: Devět asistentů prevence kriminality prokáže zvýšení znalostí, vědomostí a kompetencí minimálně dvou z pěti vzdělávacích oblastí, ke kterým patří základní znalosti práce asistentů prevence kriminality v teoretické i praktické rovině; finanční gramotnost; komunikační dovednosti, mediační dovednosti a digitální gramotnost. 

Cíl č. 2: Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města, zejména na veřejném prostranství, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zejména tam, kde působí asistenti prevence kriminality.  

Cíl č. 3: Zvýšení míry preventivního působení na sociálně vyloučené obyvatele, u nichž je vyšší riziko páchání přestupků nebo trestných činů.  
 
Cíl č. 4:  Zmírnění sousedského napětí, omezení problémů v oblasti občanského soužití a veřejného pořádku, zajištění pořádku v objektech, podílení se na řešení a vyřešení konkrétních problémů obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 
Úspěšnost realizovaného projektu předpokládá změny jako je snížení počtu protiprávních incidentů nejen v blízkosti sociálně vyloučených lokalit nebo objektů, předcházení eskalace napětí v případech sousedských sporů a mezietnických incidentů nebo zprostředkování informací o pravidlech bezproblémového soužití.K naplnění cílů dojde prostřednictvím 5 klíčových aktivit, které pokrývají zaměstnání, činnost a vzdělávání asistentů prevence kriminality.  

Realizace je tak rozdělena do klíčových aktivit: 
KA 01 Výběr a motivace asistentů prevence kriminality  
KA 02 Monitoring SVL prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality  
KA 03 Mentoring APK  
KA 04 Vzdělávání a supervize asistentů prevence kriminality  
KA 05 Vzdělávání a supervize mentora  

Na realizaci projektu se podílí 9 asistentů prevence kriminality spolu s jejich mentorem, strážníkem Městské policie Sokolov, což je v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti APK (Ministerstvo vnitra ČR, 2015).

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu města Sokolov. 

Kontaktní spojení:
Mgr. Bc. Petr Krágl, MBA, mentor asistentů prevence kriminality 
E-mail:  petr.kragl@mp-sokolov.cz 
Tel:   774 022 888