6. prosince 2023
Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov
v pracovní pozici Asistent prevence kriminality

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent prevence
kriminality.

Požadavky:
- ukončené základní vzdělání,
- státní občanství ČR,
- plnoletost,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost města Sokolov,
- fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost,
- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,
- důstojné vystupování, empatie,
- dobré komunikační dovednosti

Přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu,
- telefonický, případně i e-mailový kontakt
- datum a podpis,

K přihlášce je nutno doložit tyto písemnosti a doklady:
- motivační dopis,
- profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Trvání pracovního poměru:
Pracovní poměr na dobu určitou. Ukončení projektu 31.03.2026.
Lhůta pro podání přihlášky:
Do 05. 01. 2024

Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na Městskou policii Sokolov, k rukám Mgr. Petra Krágla
- písemně na adresu Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
- datovou schránkou na ID 6xmbrxu
Město Sokolov • Městská policie
BEZPEČNÉ MĚSTO
Přihlášky adresujte k rukám Mgr. Petra Krágla, mentora asistentů prevence kriminality a uzavřenou obálku
označte nápisem: „Výběrové řízení na asistenta prevence kriminality – NEOTVÍRAT". V levém horním rohu
obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně!
Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 05. 01. 2024 výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují
stanovené podmínky a pozve vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru. V případě, že nebude přihlášený
uchazeč splňovat předepsané požadavky, výběrová komise tohoto uchazeče z výběrového řízení vyřadí.

Osobní pohovor s vybranými uchazeči proběhne v termínu do 15. 01.2024. Všichni uchazeči budou o
výsledku výběrového řízení informováni.
Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 275 nebo 774 022 888,
popřípadě e-mailem na adrese petr.kragl@mp-sokolov.cz.

Výběrové řízení je vyhlášeno v rámci projektu Asistenti prevence kriminality Sokolov, reg.č.
CZ.03.02.01/00/22_018/0000388.

Vrchní komisař Mgr. Bc. Radek Neděla
Velitel Městské policie Sokolov