testkos Bezpečné město SOKOLOV - Zemětřesní
Zemětřesní

 

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že lze očekávat vznik zemětřesení v některých oblastech Karlovarského kraje, přinášíme Vám informace o i tomto jevu. Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do několika minut. Po silném zemětřesení mohou přijít v  nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při zemětřesení.

Jestli jste cítili otřes země a máte pocit, že skutečně došlo k zemětřesení, můžete si to ověřit na internetových stránkách Geofyzikálního ústavu akademie věd ČR, kde jsou aktuální informace o všech zemětřeseních v Evropě i na celém světě.

 

INFORMACE O ZEMĚTŘESENÍ - EVROPA

 

Dalším nově spuštěným odkazem pro Vaši informovanost týkající se zemětřesení je odkaz týkající se předpověď geomagnetické aktivity.

 

PŘEDPOVĚD GEOMAGNETICKÉ AKTIVITY

 

V případě, že jste cítili zemětřesení, můžete vyplnit tento dotazník, který slouží Geofyzikálnímu ústavu Akademie věd České republiky pro výzkum zemětřesení a seismického ohrožení na území Čech, Moravy a Slezka.    

Dále si Vám v této části dovolíme poskytnout informace jak se při zemětřesení chovat a co dělat.

Zásady chování při zemětřesení

Před silným zemětřesením:

rozmyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte /v budově, na cestě/ vypnout přívody vody, plynu a energie uvědomit si, zda vás neohrožují poličky, skříně a další volné předměty prostudovat si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení připravit si evakuační zavazadlo.

Během zemětřesení:

v budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny.

Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů.

Po zemětřesení:

zachovejte klid buďte připraveni na dotřesy poskytněte první pomoc raněným zapněte si rádio a poslouchejte instrukce nepoužívejte výtahy přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd. netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře sledujte příkazy policie, hasičů a  záchranných týmů.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO doc - (307 KB)
 

POPIS JEDNOTLIVÝCH POUŽÍVANÝCH MAKROSEISMICKÝCH STUPNIC

Stupnice MSK - 64

I. Zaznamenatelné pouze přístroji.

II. Pozorován citlivými osobami v klidu, zvláště ve vyšších patrech budov.

III. Část obyvatelstva uvnitř budov je pociťuje jako slabý otřes, venku jen výjimečně. Otřesy se podobají projíždění nákladního auta. Zavěšené předměty se mohou kývat.

IV. Lze pozorovat i mimo budovy, spící se většinou probudí. Otřesy připomínají projíždění těžkých nákladních vozidel.Okna dveře a nádobí drnčí, zavěšené předměty se kývají.

V. Pozoruje jej i venku mnoho lidí, budovy se chvějí, lehčí předměty se posunují, kyvadlové hodiny se zastavují, dveře a okna se zavírají a otvírají.

VI. Pocítěno většinou lidí uvnitř i venku, mnoho lidí s úlekem vybíhá ven, ztrácejí rovnováhu, i těžký nábytek se posunuje, rozezvučí se zvony, objevují se trhliny
v omítce.

VII. Pociťují i lidé jedoucí v motorových vozidlech, objevují se trhliny ve zdech, špatně založené budovy se řítí, vodní plochy se vlní.

VIII. Vyvolává zděšení a paniku, velké škody na většině budov, boří se stěny, v půdě se   objevují trhliny.

IX. Všeobecná panika, i u nejkvalitněji postavených budov vznikají trhliny ve zdech, ostatní stavby jsou vážně poškozeny a částečně se hroutí, mohou být ohnuty železniční koleje.

X. Vážné škody i u budov se speciální konstrukcí, většina budov je zničena, poškozené hráze, mosty, železnice a potrubí.

XI. Všeobecná katastrofa, všechny druhy budov těžce poškozeny, dochází k sesuvům půdy a řícení skal.

XII. Dochází ke změně tvářnosti krajiny. Prakticky všechny stavby jsou těžce poškozeny nebo zničeny. Pozorují se horizontální i vertikální posuny podél velkých trhlin.

 

Evropské makroseismické stupnice EMS - 98

I. Nepocítěno - Zemětřesení nebylo pocítěno.

II. Stěží pocítěno - Pocítěno jen velmi málo jednotlivci v klidu v domech.

III. Slabé - Pocítěno uvnitř budov některými osobami. Lidé v klidu pociťují jako houpání nebo lehké chvění.

IV. Značně pozorované - Zemětřesení uvnitř budov cítí mnozí, venku jen výjimečně. Někteří lidé jsou probuzeni. Okna, dveře a nádobí drnčí.

V. Silné - Uvnitř budov cítí většina, venku někteří. Mnozí spící se probudí. Někteří jsou vystrašení. Budovy vibrují. Visící objekty se značně houpají. Malé předměty se posouvají. Dveře a okna se otvírají a zavírají.

VI. Mírně ničivé - Mnozí lidé jsou vystrašeni a vybíhají ven. Některé předměty padají. Mnohé budovy utrpí malé nestrukturální škody jako např. vlásečnicové trhliny nebo odpadnuté malé kousky omítky.

VII. Ničivé - Většina lidí je vystrašena a vybíhá ven. Nábytek se posouvá. Předměty padají z polic ve velkém množství. Mnohé dobře postavené běžné budovy utrpí střední škody: malé trhliny ve zdech, opadá omítka, padají části komínů; ve stěnách starších budov jsou velké trhliny a příčky jsou zřícené.

VIII. Těžce ničivé - Mnozí lidé mají problémy udržet rovnováhu. Mnohé domy mají velké trhliny ve stěnách. Některé dobře postavené běžné budovy mají vážně poškozené stěny. Slabé starší struktury se mohou zřítit.

IX. Destruktivní - Všeobecná panika. Mnoho slabých staveb se řítí. I dobře postavené běžné budovy utrpí velmi těžké škody: těžké poškození stěn a částečně i strukturální škody.

X. Velmi destruktivní - Mnohé dobře postavené běžné budovy se řítí.

XI. Devastující - Většina dobře postavených běžných budov se řítí. I některé seismicky odolné budovy jsou zničeny.

XII. Úplně devastující - Téměř všechny budovy jsou zničeny.


Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.

Richterova stupnice

Magnitudo

Následky

1, 2

Není cítit, lze pouze měřit přístroji

3

Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození

4

Slabé zemětřesení

5

Slabé poškození budov blízko epicentra

6

Vážné poškození špatně postavených budov

7

Velké poškození budov

8

Téměř úplné zničení 

 

zdroj: GFÚ AV ČR 
 
-DR-