testkos Bezpečné město SOKOLOV - Projekty
Projekty


PROJEKTY PROBÍHAJÍCÍ ČI UKONČENÉ

 
 
Projekt EU 026 „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“
 
Projekt realizuje Probační a mediační služba společně se švýcarskými partnery - Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě (VEBO), Probační a sociální službou kantonu Curych (BVD). Partnerem projektu je rovněž Vězeňská služba ČR v rámci realizace reintegračního programu.
Celkovým cílem projektu je rozšiřování kapacity a dostupnosti osvědčených či potřebných probačních a resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody. Projekt reflektuje dlouhodobé potřeby praxe trestní justice, co se týká absence potřebných probačních a resocializačních programů.
 
Doba realizace projektu je od 16. února 2011 do 31. ledna 2016.
 
Projekt je rozdělen do čtyř částí:
1. Sestavení odborné Rady projektu
2. Inovace, rozvoj a rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých.
3. Vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření.
4. Vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů.
 
Aktivity projektu v roce 2013
Ad1) Odborná rada projektu
V roce 2013 bylo uskutečněné další setkání odborné rady projektu, které opět proběhlo v Praze. Rada se skládala ze tří českých a tří švýcarských odborníků v oblasti trestní justice. Další zasedání rady je plánováno na březen 2014.
 
Ad2) Kognitivně behaviorální programy
A/ Inovace a rozšíření Učebního programu mladiství: V roce 2013 byla po přípravách a administraci veřejné zakázky zahájena druhá projektová část. V rámci veřejné zakázky byl vybrán realizátor probačního programu pro mladistvé – nově pod názvem PUNKT Rodina (Průšvihy Už Nedělám Kámo. Tečka). Realizátorem se stala nevládní organizace RUBIKON Centrum. Osvědčený „Učební program – mladiství“, je zaměřen na mladistvé pachatele, kteří konají trestnou činnost opakovaně nebo existuje riziko, že se by tak mohlo stát. Program PUNKT Rodina vznikl v inovované verzi z „Učebního programu mladiství“. Program PUNKT rovněž získal akreditaci Ministerstva spravedlnosti podle zákona č. 218/2003 Sb.
Realizace programu PUNKT Rodina probíhá zatím úspěšně. Všechny aktivity jsou realizovány dle plánu. Došlo k proškolení prvních lektorů, kteří budou využiti při prvních bězích v různých soudních okresech ke konci roku 2013. Dále byl realizován informativní workshop pro regionální vedoucí a další zainteresované subjekty, na kterém byl představen inovovaný manuál programu a schéma programu. Do konce projektu, tj. roku 2015, je plánováno realizovat, dle potřeby středisek PMS celkem 100 běhů, tohoto inovovaného programu.
 
B/ „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména
řízení pod vlivem alkoholu“ … Program pro řidiče
Plánovaný program bude zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení vozidla. Do vývoje a realizace programu na české podmínky budou přímo zapojeni odborní zástupci švýcarského partnera v projektu, Probační a sociální služby kantoru Curych, BVD Zurich. Vzhledem k tomu, že dodavatele, se podařilo ve veřejné zakázce vybrat až napotřetí, v listopadu 2013, realizace bude zahájena začátkem roku 2014. Předešlé dvě zakázky, které všechny probíhaly v roce 2013, musely být zrušeny, protože se nepřihlásil dostatek účastníků. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost Centrum dopravního výzkumu Brno.
 
V pilotním běhu programu se počítá se zapojením 3 měst – Praha, Mladá Boleslav, Ostrava (v každém proběhnou 2 běhy programu), po roční realizaci bude program vyhodnocen a bude dále rozšířen do dalších 10 měst. (Sokolov, Pardubice, Benešov, Praha – východ, Přerov, Havířov, České Budějovice, Ústí nad Labem, Chomutov, Znojmo). Celkem tedy program poběží ve 13 městech a je naplánováno 39 běhů programu.
 
Ad3/ Reintegrační program:
Reintegrační program nebyl v roce 2013 oproti původnímu předpokladu realizován. Amnestie Prezidenta České republiky z ledna 2013 způsobila zásadní změnu v počtech cílové skupiny programu - odsouzených. Vzhledem k tomu, že rozsah reintegračního programu byl plánován v souvislosti s vysoce přeplněnými věznicemi v ČR a uvedenými příčinami recidivy došlo tak k výraznému poklesu cílové skupiny projektu, na kterou je Reintegrační program zaměřen.
V současné chvíli je připravena změna v realizaci tohoto programu – cílem této změny je zařadit do programu nově pouze 100 klientů, díky čemu by došlo ke snížení realizovaných aktivit. Finanční prostředky, které byly uspořeny díky snížení počtu cílové skupiny, by mohly být následně využity na rozšíření či zařazení nových aktivit (např. rozšíření počtu běhů PUNKT Rodina o dalších 100 běhů a dále na další podporu aktivit Aliance proti dluhům. Změna je nyní projednávána s poskytovatelem dotace. Realizace bude probíhat ve věznicích Oráčov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Stráž pod Ralskem, Opava.
S realizací programu počítáme od roku 2014 do poloviny rolu 2016.
 
Aktivity Aliance proti dluhům
V průběhu roku 2013 navázala Aliance proti dluhům (dále jen APD) na dosažené výsledky předchozího roku. Zejména se činnost zaměřila na témata alternativních programů oddlužení a spotřebitelské úvěry. Témata byla řešena při příležitosti pracovních jednání i schůzek organizačního výboru APD. Také byly uspořádány 3 kulaté stoly, kterých se zúčastnil i švýcarský expert na danou problematiku pan Peter Gründler. P.Gründler na jednáních vystoupil se svými příspěvky, které se týkaly zkušeností z praxe, která je běžná ve Švýcarsku (jakým způsobem je ve Švýcarsku řešeno oddlužování osob a čerpání informací z registrů, jaké registry jsou zde dostupné atd.).
Se svými příspěvky také vystoupili zástupci MS ČR, kteří představili principy zvažovaného Institutu dobrovolného vyrovnání (IVA) a informovali o revizní novele insolvenčního zákona, dále vystoupili například zástupci Provident Financial, Poradna při finanční tísni, NNO, zástupci dostupných registrů v ČR (SOLUS, Czech Credit Bureau) aj. Na kulaté stoly dále navazovaly další pracovní setkání obou sekcí, přičemž úkolem pracovních jednání bylo zpracovat závěry z kulatých stolů.
Výstupem řešené problematiky programů oddlužení je mapa námětů, která bude předložena jako stanovisko APD Expertní skupině MS ČR, která se bude zabývat návrhem pro vznik IVA. Za jeden ze závěrů listopadového kulatého stolu bylo přijato, že bude ustanovena pracovní skupina pro projekt vzniku sanačního fondu.
 
 
 
Projekt EU 083 „Proč zrovna já? (Rozvoj programů restorativní justice pro oběti trestných činů)
 
Projekt reaguje na potřeby obětí trestných činů a zavádí nový komplexní poradenský program, opírající se o spolupráci státního a neziskového sektoru, koncepčně navazujícího na zákon o obětech trestných činů. Projekt přináší inovativní prvky a postupy restorativní justice, využívá dobré praxe z domova i ze zahraničí, reaguje i na slabé stránky stávajícího systému podpory obětem trestných činů. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb obětem nabízí právní a psychosociální podporu, včetně doprovázení a případné návazné psychoterapie. V rámci úzké spolupráce přináší nové restorativní postupy a motivace k rozvoji lokální spolupráce v regionech i síťování potřebných služeb.
Cílem projektu je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. S naplněním tohoto cíle souvisí i rozvoj širší a funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů, důraz je kladen na komplexnost a individuální přístup k obětem, podporu a posilování obětí při řešení důsledků trestného činu.
 
Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. května 2015.
 
Projekt je rozdělen do tří částí:
1. Poradenství a podpora obětí
2. Multidisciplinární týmy pro oběti trestných činů
3. Monitoring problémů obětí
 
Aktivity projektu v roce 2013
Ad1) Poradenství a podpora obětí
Cílem aktivity je poskytování široké škály poradenských a podpůrných aktivit pro oběti trestných činů. V roce 2013 bylo poskytnuto poradenství 1 122 klientům, při celkem 2 037 konzultacích. Poradenství je realizováno telefonické a internetové, osobní skrze poradny pro oběti trestných činů, doprovázení obětí (systematická právní a poradenská podpora obětí v náročných situacích vznikajících během trestního řízení), psychologická a psychoterapeutická podpora obětí a restorativní skupinové konference.
 
Ad2) Multidisciplinární týmy pro oběti trestných činů
Cílem aktivity projektu je zapojit do řešení konkrétního případu obětí všechny relevantní aktéry a zajistit jeho kontinuitu. První týmy pro oběti zasedaly v polovině roku do konce roku již proběhla ve všech projektových městech kromě Brna většinou minimálně dvě setkání. Výstupem je rozcestník/leták pro oběti TČ v dané lokalitě, dohody o místní spolupráci, propojování neziskového sektoru apod. Týmy se daří rozšiřovat i do neprojektových měst.
 
Ad3) Monitoring problémů obětí
Hlavním cílem monitoringu je vytvoření a zavedení metodiky jednotného monitoringu zahrnujícího kvantitativní a kvalitativní část. V roce 2013 byla aktualizována statistika, která zaznamenává počty telefonátů, návštěvnost portálu, druh a vývoj případu apod. V měsíci
červnu a září došlo k předání statistiky od poradců regionálním koordinátorům, kteří ji dále aktualizovali a vyhodnocovali. Byla tedy zpracována a vyhodnocena první data o obětech trestných činů. Praxe například ukazuje, že nejčastějšími oběťmi trestných činů zůstávají ve vyšším počtu ženy (60 %), nejčastěji služby poraden vyhledaly oběti majetkové a následně násilné trestné činnosti.
 
 
 
Projekt EU 084 „Vzdělávání pro systémový rozvoj probačních programů a programů restorativní justice"
 
Projekt reaguje na potřebu ostatních individuálních projektů OP LZZ vytvořit odborné kurzy, jež budou posléze absolvovat členové realizačních týmů, aby mohli odborně a kvalitně vykonávat svou práci. Projekt "Vzdělávání pro systémový rozvoj probačních programů a programů restorativní justice" při tvorbě odborných kurzů čerpá z nových metodik vytvořených v rámci ostatních individuálních projektů OP LZZ.
Cílem projektu je podpořit systémovou, odbornou a kvalitativní změnu programů, kterou PMS realizuje prostřednictvím komunitárních projektů a projektů OP LZZ. Tato podpora bude mít formu 8 vzdělávacích kurzů vycházejících z nových a inovovaných metodik probačních, mediačních a restorativních programů určených pro mladistvé pachatele, odsouzené a oběti trestných činů. Vzdělávání se bude týkat pracovníků PMS, Vězeňské služby a dalších institucí veřejné správy, jejichž agendy se těchto cílových skupin týkají.
 
Doba realizace projektu je od 1. srpna 2012 do 30. června 2013.
 
Aktivity projektu v roce 2013
V prvním pololetí dále probíhaly vzdělávací aktivity, které započaly v roce 2012. Konkrétně proběhly tyto kurzy:
Týmy pro mládež, Probační program Proti násilí, Program restorativní justice Rodinné skupinové konference, Komise pro podmíněné propuštění A, Komise pro podmíněné propuštění B, Poradenství obětem trestných činů A – začínající poradci, Poradenství obětem trestných činů B“ – pokročilí poradci, Školení koordinátorů služeb pro oběti trestných činů.
 
Za celou dobu realizace projektu se podařilo celkově proškolit 170 osob zařazených do kurzů a bylo vytvořeno 8 manuálů nově vytvořených kurzů. Projekt splnil předem stanovené cíle, v červnu 2013 byl ukončen a závěrečná monitorovací zpráva byla schválena.
 
 
 
Projekt EU 085 „Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů - posílení odborné spolupráce institucí)
 
Cílem projektu je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí.
V projektu jsou zaváděny osvědčené programy motivace, sociální rehabilitace a prevence kriminality pro mladistvé pachatele. Tyto programy vycházejí z domácích i zahraničních zkušeností a opírají se o kognitivně behaviorální teorii a restorativní přístup. Projekt je v souladu se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a podporuje spolupráci odborných institucí při řešení kriminality mládeže.
V rámci klíčových aktivit je prováděna analýza kriminality mládeže, vyhodnocována účinnost stávajících probačních programů a také úroveň spolupráce a koordinace relevantních institucí při řešení kriminality mládeže na místní úrovni.
V projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika nového programu "Proti násilí" reagujícího na zvyšující se agresivitu mladistvých pachatelů a také metodika nového programu restorativní justice "Rodinné skupinové konference" vycházejícího z osvědčené zahraniční praxe. Součástí projektu je i evaluace metodik, jejich diseminace a příprava programů na akreditační řízení jako opatření k zajištění dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu.
Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. května 2015.
 
Projekt je rozdělen do čtyř částí:
1. Monitoring potřeb mladistvých
2. Tvorba a realizace programu „Proti násilí“
3. Tvorba a realizace programu restorativní justice „Rodinné skupinové konference (RSK)“
4. Inovace a realizace metodiky činnosti týmů pro mládež
 
Aktivity projektu v roce 2013
Ad1) Monitoring potřeb mladistvých
Monitoring potřeb mladistvých zjišťuje stav kriminality mládeže a potřeb aktérů působících při jejím řešení v dané lokalitě. Monitoring navazuje na již provedenou analýzu potřeb zpracovanou v souvislosti s podáním žádosti o projekt. Tato aktivita je provázána s dalšími aktivitami projektu. Výstupy monitoringu jsou součástí metodik nově inovovaných programů (především v rešerších a kapitolách, věnujících se evaluaci) a také součástí práce koordinátorů týmů pro mládež.
 
Ad2) Tvorba a realizace programu „Proti násilí“
V srpnu 2013 dokončil vývojový tým (akademik, praktik, výzkumník) práci na vývoji metodiky programu „Proti násilí“ – vzhledem k náročnosti práce došlo k mírnému posunu harmonogramu této aktivity. Přílohou metodiky je rešerše zahraničních zdrojů. Metodika je připravena k využití a v roce 2014 bude zahájena realizace programu „Proti násilí“.
Ad3) Tvorba a realizace programu restorativní justice „Rodinné skupinové konference (RSK)“
V srpnu 2013 dokončil vývojový tým (akademik, praktik, výzkumník) práci na vývoji metodiky programu „RSK“ – vzhledem k náročnosti práce došlo k mírnému posunu harmonogramu této aktivity. Přílohou metodiky je rešerše zahraničních zdrojů. Metodika je připravena k využití a v roce 2014 bude zahájena realizace programu „RSK“.
 
Ad4) Inovace a realizace metodiky činnosti týmů pro mládež
V roce 2013 se koordinátoři intenzivně věnovali přípravě koncepce fungování týmů, jejich organizaci, mapování stavu kriminality mládeže a jejích možných příčin v daném regionu. Koordinovali týmy odborníků zaměřujících se na práci s mladistvými, ohroženými trestnou činností a mladistvými páchajícími trestnou činnost. Cílem jejich práce je zefektivnit a posílit dosavadní práci týmu pro mládež a tam, kde tým pro mládež dosud není v praxi zaveden, uvést tým do praxe. Při své práci koordinátoři navazují na stávající systém práce s ohroženou mládeží v dané lokalitě a na odborníky a instituce, které v lokalitě působí.
Na konci roku 2013 byla dokončena většina práce na Analýze kriminality mládeže v příslušném soudním okrese s cílem určení dalších priorit práce Týmu pro mládež. Ve spolupráci s metodikem se dále pokračuje ve vývoji metodiky, která má standardizovat pracovní postupy a činnosti Týmů pro mládež.
V každém ze čtyř pilotních soudních okresů pod vedením koordinátorů probíhají pravidelná setkání členů týmů pro mládež. Ve všech těchto regionech byl členy týmu schválen jednací řád (případně jeho dodatky) a bylo dohodnuto konkrétní personální obsazení týmů. Koordinátoři zajišťují setkání po organizační i obsahové stránce. Ve spolupráci se členy týmů stanovují cíle práce týmu a kroky k jejich dosažení.
 
 
 
Projekt EU 086 „Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění - posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality)
 
Cílem projektu je umožnit odsouzeným ve věznici, kteří prokázali svoji připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu.
Cílem je rovněž rozšířit ověřenou praxi Komisí pro podmíněné propuštění (KPP), v rámci kterých při projednávání případu odsouzeného spolupracuje Vězeňská služba (VS), Probační a mediační služba (PMS) a zástupci veřejnosti (státní a nestátní subjekty, laici). Výsledky práce KPP jsou využívány soudy a státními zástupci při rozhodování o podmíněném propuštění. V rámci projektu je tato praxe rozšířena dále do 9 věznic. Hlavním územím dopadu je Severočeský a Severomoravský soudní kraj, kde jsou stávající KPP již zavedeny do praxe některých věznic a do povědomí justičních partnerů, a dále kraj Středočeský.
Součástí projektu je i evaluace případů podmíněně propuštěných, evaluace inovovaných metodik a jejich rozšiřování a dále přípravy a předložení návrhů na možné legislativní změny institutu podmíněného propuštění v ČR k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.
 
Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. května 2015.
 
Projekt je rozdělen do dvou částí:
1. Monitoring a vyhodnocení systému podmíněného propuštění
2. Komise pro podmíněné propuštění
- inovace metodických standardů činnosti KPP
- případová praxe KPP v 9 věznicích ČR
 
Aktivity projektu v roce 2013
Ad1) Monitoring a vyhodnocení systému podmíněného propuštění
Monitoring je zaměřen na sledování následujících oblastí:
- stávající praxe agendy podmíněného propuštění v lokalitách
- aktuální situace ve věznicích a místně příslušných střediscích PMS
- potřeb a názorů osob zapojených do realizace projektu
 
Provedení monitoringu potřeb bylo realizováno v období, kdy v soudních okresech probíhala příprava na zahájení činnosti Komisí pro podmíněné propuštění (měsíce březen až červen 2013). Cílem monitoringu potřeb v souvislosti s projektem bylo v roce 2013 zjistit postoje a potřeby respondentů v souvislosti s institutem podmíněného propuštění a shromáždit údaje, které by umožnily analyzovat stávající praxi v oblasti přípravy a projednání žádostí o podmíněné propuštění. V roce 2014 bude pokračováno v monitoringu s akcentem na již projednané případy PP.
 
Ad2) Komise pro podmíněné propuštění
V průběhu roku 2013 (březen 2013) byla započata práce Komisí pro podmíněné propuštění. Komise jsou tříčlenné a jsou vždy složeny z proškolených zástupců Probační a mediační služby ČR, Vězeňské služby ČR a odborné veřejnosti. Složení komisí, stejně jako konečný výběr projednávaných případů podléhá schválení Radou pro podmíněné propuštění, která zasedá pravidelně každý měsíc.
Zasedání komisí probíhá v dvouměsíčních intervalech. V roce 2013 komise zasedaly v září a listopadu. V každém parolovém měsíci proběhlo zasedání ve všech zapojených věznicích – Bělušice, Příbram, Plzeň (věznice Plzeň nahradila věznici Velké Přílepy, která byla po lednové amnestii prezidenta uzavřená), Liberec, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Opava, Heřmanice a Karviná. Za rok 2013 celkově zasedalo 18 Komisí pro podmíněné propuštění.
 
 
 
Projekt EU057 „Restorativní justice – podpora a poradenství obětem trestných činů“
 
Cílem projektu byla podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Aktivity projektu byly ukončeny v souladu s harmonogramem 31. 12. 2012. Parametry projektu byly splněny. Velmi efektivně pracovalo vytvořených 10 poradenských center pro oběti. Počáteční tři měsíce roku 2013 byly určeny pro dofinancování projektu a zpracování podkladů k závěrečnému posouzení nákladů. Následně probíhalo upřesňování a dokladování dle požadavků Evropské komise. Veškerá dokumentace projektu byla zrevidována a uložena do spisovny. Protože na tento projekt navazuje projekt „Proč zrovna já?“, probíhalo předávání informací, zkušeností a dokumentace. S tím souvisí i využití webových stránek v novém projektu.
V roce 2013 proběhla distribuce jednoho z nejdůležitějších výstupů projektu „Manuálu dobré praxe“ do všech středisek PMS, spolupracujících organizací a další organizací zainteresovaných v práci s oběťmi. Dále byl tento manuál zaslán zahraničním spolupracujícím organizacím a také uveřejněn a uložen ke stažení na webových stránkách European Organizaction for Probation CEP.
 
Projekt se nachází ve fázi očekávání rozhodnutí Evropské komise o finančním ukončení projektu.
 
 
 

Projekt EU0068 „Per Aspera“
Projekt Pera Aspera byl zaměřen na zaměstnání osob se zdravotním postižením na střediscích Probační a mediační služby. Byl zahájen 1. 7. 2011. Z důvodu novely Zákona o zaměstnanosti byly projektové činnosti z rozhodnutí ředitele Probační a mediační služby k 31. 5. 2012 pozastaveny. Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo analýzu možných řešení další realizace a v závěru rozhodlo, že další pokračování projektu by bylo v rozporu se zákonem, proto Probační a mediační služba požádala o předčasné ukončení projektu. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena bez výhrad a náklady vynaložené v průběhu let 2011 - 2012 ve výši 672 924,20 Kč byly plně uznány. V roce 2013 již žádné čerpání neproběhlo. Zbylé rozpočtové prostředky ve výši 19 202 080,- Kč budou použity na realizaci nového projektu SMART financovaného ze stejného zdroje OP LZZ.
 
Projekt Per Aspera byl ukončen.