testkos Bezpečné město SOKOLOV - Aktuality - zde od roku 2017
Aktuality - zde od roku 2017

PF 2022


Kolektiv pracovníků Probační a mediační služby Sokolov Vám přeje krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a těšíme se na další naši vzájemnou spolupráci.

VÝVOJ POČTU SPOLUPRACÍ S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮOd účinnosti zákona o obětech trestných činů v roce 2013 je Probační a mediační služba státem garantovaným místem, kam se oběti trestných činů mohou obrátit s žádostí o právní informace, psychosociální pomoc a podporu, doprovázení trestním řízením, pomoc při zpracování prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život či žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, případně o zprostředkování další pomoci.


Mezi lety 2013 a 2020 se na naše střediska a poradny pro oběti obrátilo 46 943 obětí trestných činů.


 Zdroj: PMS

VÝVOJ POČTU MEDIACÍ
V letech 2003 až 2020 realizovali mediátoři Probační a mediační služby celkem 14 553 mediací mezi obětí a pachatelem.


Od roku 2016 zavádíme do praxe také restorativní konference, které do řešení dopadů trestného činu zapojují kromě oběti a pachatele i zástupce komunity, například škol nebo obyvatel dané lokality. Jsou realizovány zejména v případech dětí a mladistvých. Kromě osobních setkání zprostředkováváme řešení konfliktu mezi stranami i nepřímo, tj. bez mediace. Nejčastěji se jedná o mimosoudní dohody o náhradě škody.


 Zdroj: PMS


ELEKTRONICKÝ MONITORING V ČÍSLECH


Významnou etapu zahájila Probační a mediační služba v září 2018, kdy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky spustila provoz elektronického monitorovacího systému. Ten umožnil probačním pracovníkům snížit počet osobních namátkových kontrol a více se soustředit na odbornou práci s pachateli trestných činů, která kromě kontroly plnění povinností spočívá také v jejich podpoře a motivaci vést řádný život.


Do naší organizační struktury přineslo zavedení elektronického monitoringu novou pracovní pozici – specialista elektronického monitorovacího systému.


Od září 2018 do konce roku 2020 byla elektronická kontrola využita v celkem 535 případech. Jednalo se o…


 • 396 osob s uloženým trestem domácího vězení.

  • 130 obviněných, kterým byla nahrazena vazba za současného rozhodnutí o výkonu elektronické kontroly plnění povinností.

 • 9 podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody za současného uložení povinnosti zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části.

   

Zdroj: PMSTREST OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ V ČÍSLECH
Trest obecně prospěšných prací je v České republice možné uložit od roku 1996, plně ho ale soudy začaly ukládat a využívat až po roce 2001, tedy po vzniku Probační a mediační služby. Jaká čísla evidujeme po 20 letech naší činnosti v souvislosti s touto formou alternativního trestu?


Probační a mediační služba…


 • v posledních letech zaznamenává přes 6 000 uložených trestů obecně prospěšných prací ročně.

 • v současnosti eviduje 6 300 poskytovatelů z řad státní správy a samosprávy, neziskových organizací a dalších obecně prospěšných organizací, kteří nabízejí 8 900 míst k výkonu trestu obecně prospěšných prací.

 • ročně zaznamenává přes 900 000 hodin, ve kterých byly vykonány obecně prospěšné práce.

   

Zdroj: PMSPRÁCE S MLÁDEŽÍ V ČÍSLECH
Ve všech střediscích Probační a mediační služby působí specialisté na práci s mládeží, kteří v přípravném řízení a řízení před soudem nabízí spolupráci mladistvým pachatelům i poškozeným.


Naši specialisté jsou zaměřeni zejména na mimosoudní řešení konfliktu, nabídku vhodných programů a výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit již v přípravném řízení či předjednání vhodného opatření. Výsledek jejich činnosti může být pak zohledněn i v dalším průběhu řízení.


Během uplynulých 20 let…


 • bylo 45 % případů dětí a mladistvých řešeno ve fázi před rozhodnutím ve věci.

 • byli pracovníci Probační a mediační služby činní ve 26 100 případech mládeže ve fázi před rozhodnutím.

 • byli pracovníci Probační a mediační služby činní ve více než 32 600 případech mládeže ve vykonávacím řízení.

 • tvořila agenda mládeže 10 % celkového počtu případů Probační a mediační služby.Zdroj: PMS

VÝVOJ POČTU ULOŽENÝCH PROBAČNÍCH DOHLEDŮ
V letošním roce, kdy Probační a mediační služba slaví kulaté jubileum, si připomínáme významné milníky a výsledky naší dvacetileté práce. Za zmínku stojí také statistické údaje o vývoji probační a mediačních agend, a proto vám postupně některé z nich představíme.


Probační dohled je jedno z nejčastěji ukládaných opatření, které naši službu provází od jejího založení. Za uplynulých 20 let počet vykonávaných dohledů významně ovlivnily dva momenty:

 Novela trestního zákoníku v roce 2010, která umožnila uložit dohled ve všech případech podmíněného odsouzení, kdy to soud vyhodnotí jako účelné. Změna se projevila nárůstem dohledové agendy.
 Počátek roku 2013 a amnestie prezidenta republiky. Ta naopak vedla ke krátkodobému výraznému poklesu případů.


Jak přesně vypadal vývoj počtu uložených probačních dohledů během uplynulých 20 let zjistíte v přiloženém grafu.


 

Zdroj: PMS
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA V ČÍSLECHV loňském roce jsme realizovali 471 mediací a 7 rodinných skupinových konferencí. Jaká další významná čísla vyplynula ze statistiky odborných agend Probační a mediační služby?


V průběhu roku 2020 jsme…


 • zahájili přípravu podkladů k rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení v 7 734 případech.

 • realizovali 471 mediací mezi obětí a pachatelem a celkem 7 rodinných skupinových konferencí.

 • zpracovali 4 551 stanovisek k možnosti uložení trestu či trestního opatření obecně prospěšných prací či přeměny jiného alternativního trestu v trest obecně prospěšných prací.

 • 14 405 případech zahájili kontrolu uložené sankce či opatření.

 • evidovali celkem 4 859 nových případů spadajících do kategorie drogové kriminality.

 • evidovali 1 664 nových případů dětí mladších 15 let a mladistvých  Zdroj: PMS
SLOVO ŘEDITELKY


Vážené dámy, vážení pánové,

letošní rok je pro Probační a mediační službu velmi významný. Je tomu totiž 20 let, co naše organizace začala působit v trestní justici. Za tuto dobu se z nás stala sebevědomá a renomovaná instituce, která má svoje nezastupitelné místo při řešení trestné činnosti ve společnosti. Víme, jaké jsou naše cíle při práci s pachateli i oběťmi, které se denně věnujeme. Alternativní tresty přinášejí zásadní užitek a naše odborné vedení pachatelů v průběhu jejich výkonu má za tři zásadní cíle: snížit recidivu, podpořit pozitivní změny v jejich životě a pomoct k napravení újmy, která obětem vznikla. Mezi naše priority proto patří samozřejmě i pomoc obětem trestného činu. Probační a mediační služba, jejíž pracoviště najdete na území všech soudních okresů naší republiky, tak představuje dostupné kontaktní místo, kde oběti obdrží základní informace o svých právech a o existenci dalších služeb, které mohou využít.


Přeji Vám do budoucnosti pevné zdraví, životní štěstí a nám všem také nezdolné odhodlání nadále zlepšovat oblast trestní justice a podporovat širší uplatnění alternativních trestů a restorativních programů v praxi.


Andrea Matoušková


Zdroj: PMS


Sněmovna schválila změnu pravomocí probačních úředníků

(květen 2021)

 


Poslanecká sněmovna 25. května schválila sněmovní tisk 624, který obsahoval balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav. Týkal se mimo jiné i zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Novela, jejíž cílem je přinést do praxe probačních úředníků pozitivní změny, nabude účinnost od 1. ledna 2022.


Na základě návrhu, který iniciovala Probační a mediační služba, bude upraveno postavení probačních pracovníků i jejich pravomoci. V rámci praxe se změny promítnou zejména do výkonu dohledu, ale také alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce nebo trest domácího vězení. Další změny umožní například dřívější vstup probačních pracovníků do projednávání trestních případů, včetně případů dětí mladších 15 let.

 


V rámci schváleného návrhu dojde současně rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Nově se do zmíněného okruhu zařadí oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Postavení zranitelné oběti zajistí dotčeným osobám citlivější vyšetřování případu i možnost mít bezplatně zmocněnce.


Na přípravě novely pod naším vedením pracovali členové Akčního týmu pro spolupráci v justici, mezi kterými byli experti na trestněprávní legislativu, zkušení praktici z řad probačních úředníků, soudců a státních zástupců, ale také výzkumníci a další odborníci. Při prosazování návrhu byla důležitá naše dosavadní praktická zkušenost, kterou jsem osobně představovala společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti na jednáních Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Schválení návrhu považuji za velmi dobrou zprávu, která potvrzuje, že naše praktické zkušenosti byly při přípravě novely zohledněny a naše doporučení změn stávající praxe získalo odbornou i politickou podporu,“ komentuje změny ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Do praxe by pak měla vstoupit s účinností od 1. ledna 2022.
Zdroj: PMS, MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčíTrest obecně prospěšných prací v Sokolově

(duben 2021)

Jedním z dalších poskytovatelů trestu obecně prospěšných prací je i Městská policie Sokolov. Odsouzeným umožňuje vykonat uložený trest ve městě Sokolov, jenž byl soudem uložen.


V současné době znovuožil projekt ,,Čisté město“ a kromě lidí vykonávající veřejnou služku i naši klienti Probační a mediační služby mohou být při výkonu trestu obecně prospěšných prací spatřeni při očistě města Sokolov (úklid ulic a veřejných prostranství). Při výkonu činnosti mají na sobě reflexní vestu s logem projektu.


Těmito činy mohou tito lidé nastartovat trvalou ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti, která může vést ke zlepšení vzhledu a podmínek životního prostředí ve městě a zároveň k větší ohleduplnosti veřejnosti vůči svému okolí. 


Děkujeme za spolupráci! Středisko Probační a mediační služby Sokolovzdroj: Probační a mediační služba Sokolov, Město Sokolov, Městská policie Sokolov

Provoz Probační a mediační služby - střediska Sokolov
(březen 2021)

Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,

činnost Probační a mediační služba není přerušena. Samozřejmě, že jsme povinni dodržovat všechna platná opatření a chránit také naše zaměstnance před nákazou COVID-19, proto Vás důrazně žádáme, abyste nejprve vždy kontaktovali naše pracovníky telefonicky nebo emailem. Dále Vás žádáme, abyste důsledně a vždy respektovali pokyny našich pracovníků, kteří o dalším kontaktu v rámci konzultací a poradenství rozhodnou a tuto informaci Vám jasně sdělí. Fungování Probační a mediační služby je nyní stejné, jako v minulých měsících. Prosíme tedy o využívání kontaktu primárně vzdálenou formou zmiňovaným telefonem nebo emailem.
 
Připomínáme, že pokud budete vyzváni k návštěvě střediska, je nutné maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.


Děkujeme za pochopení a respektování uvedeného.


Kontakty na pracovníky střediska PMS Sokolov (Jednoty 654, Sokolov, budova Úřadu práce ČR) jsou:
 

LOSKOTOVÁ Lenka Mgr.
Vedoucí střediska
lloskotova@pms.justice.cz
737 247 520

DVOŘÁK Pavel Mgr.

pdvorak@pms.justice.cz
731 679 909

ČEŽÍKOVÁ Aneta Mgr.
acezikova@pms.justice.cz
725 921 063

GREGOROVÁ Kateřina Mgr.

kgregorova@pms.justice.cz
778 735 989

MEZEK Karel Mgr.
kmezek@pms.justice.cz
778 735 988

NOVÁKOVÁ Karla Mgr.
Krajský vedoucí
knovakova@pms.justice.cz
737 231 287

VOLFOVÁ Michaela Bc.
mvolfova@pms.justice.cz
778 735 987


Šimek Milan Mgr.

msimek@pms.justice.cz
734 362 917


Brázda Luboš
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
607 066 023
 

Zdroj: Probační a mediační služba Sokolov

https://www.pmscr.cz/
 
 Probační a mediační služba připomíná Evropský den obětí trestných činů


Probační a mediační služba se 22. února tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Jeho cílem je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii tentýž den v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.

 

Podle statistik za rok 2020 kriminalita na území České republiky během loňského roku poklesla a stejně tak i počet obětí trestné činnosti. Přesto Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Určitý pokles lze připsat epidemiologické situaci, faktem ale zůstává, že počet obětí trestných činů, které se obracejí s žádostí o pomoc, má od roku 2016 dlouhodobě klesající tendenci.

 

V uplynulém roce sice došlo vlivem pandemie k poklesu kriminality, počet obětí trestné činnosti, se kterými spolupracujeme, se ale stále pohybuje v řádech tisíců osob ročně. Vzhledem k současné situaci, kterou ovlivňuje pandemie, je důležité zmínit také to, že 13% obětí tvoří zvlášť zranitelné skupiny, jako děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti. V rámci Evropského dne obětí trestných činů tedy chceme připomenout možnost požádat o pomoc pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Minulý rok se pro řadu lidí nesl ve znamení nuceného přesunu nejen pracovního života do online režimu. S tím úzce souvisí také zvýšené riziko kybernetické kriminality a vyšší nároky na zabezpečení informačních technologií. Rizikovou skupinou jsou v tomto směru zejména děti a mladiství, ale i senioři. Ti dohromady představují 10 % z celkového počtu obětí, které se na nás obrátí. Největší skupinou pak zůstávají dospělí ve věku 18 – 64 let tvořící 90 % obětí, se kterými spolupracujeme.  

 

Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáháme zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

 

Zdroj:  MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Aktivity Probační a mediační služby jsou natolik specifické, že někteří lidé nemusí mít ani po 20 letech naší existence jasnější představy o tom, čím se probační pracovníci zabývají. Povědomí o Probační a mediační službě se věnoval i nedávný výzkum.


Zdroj: PMS
Hostem Studia 6 byla dne 22.02.2021 ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.


Rozhovor při příležitosti Evropského dne obětí trestných činů můžete sledovat v archivu Česká televize:

Zdroj: PMS

Provoz Probační a mediační službyVážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby,

abychom předešli nedorozumění, rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že činnost Probační a mediační služba není přerušena ani po 15. 2. 2021. Samozřejmě, že jsme povinni dodržovat všechna platná opatření a chránit také naše zaměstnance před nákazou COVID-19, proto Vás důrazně žádáme, abyste nejprve vždy kontaktovali naše pracovníky telefonicky nebo emailem. Dále Vás žádáme, abyste důsledně a vždy respektovali pokyny našich pracovníků, kteří o dalším kontaktu v rámci konzultací a poradenství rozhodnou a tuto informaci Vám jasně sdělí. Fungování Probační a mediační služby je nyní stejné jako v minulých měsících. Prosíme tedy o využívání kontaktu primárně vzdálenou formou, tedy telefonem nebo emailem.

Připomínáme, že pokud budete vyzváni k návštěvě střediska, je nutné maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše Služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.


Děkujeme za vzájemný respekt.


Tým pracovníků Probační a mediační služby


Kriminalita v Česku v roce 2020

Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ukázal, že veřejnost by probaci uplatňovala zejména u mladistvých pachatelů. Jaká byla další hlavní zjištění výzkumu?Zdroj: PMS

Něco málo k výsledkům nedávného výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který se věnoval našim zprávám pro účely rozhodnutí v trestním řízení.Zdroj: PMS
PF 2021Kolektiv pracovníků Probační a mediační služby Sokolov Vám přeje krásné a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohodu a plno úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě a těšíme se na další naši vzájemnou spolupráci. 
Probační a mediační služba spouští projekt videokonferencí do věznic

listopad 2020


Jarní vlna epidemie COVID-19 ukázala potřebu řešit probaci a mediaci také přes moderní platformy a více přizpůsobit práci probačních úředníků aktuálním bezpečnostním trendům. Ty zohledňují prevenci proti nákaze COVID-19 a chrání zdraví pracovníků Probační a mediační služby, ale samozřejmě také obviněných a odsouzených. Proto od 2. listopadu 2020 naplno startuje projekt videokonferenčních hovorů mezi probačními pracovníky, obviněnými a odsouzenými.

 

Probační a mediační službě se podařilo vyjednat s Vězeňskou službou ČR možnost využití videokonferenčních hovorů k osobním konzultacím s vězněnými osobami, se kterými naše služba vstoupila do spolupráce. Tento systém již využívají soudy pro svá jednání a v době kdy jsou díky epidemii střediska Probační a mediační služby a věznice vystaveny aktuálnímu riziku šíření onemocnění COVID-19, tak poskytuje možnost kontaktu, který nelze mezi probačním pracovníkem a obviněným či odsouzeným nahradit korespondenční cestou.

 

Naši pracovníci s klienty často probírají citlivá témata, která souvisejí s jejich trestnou činností, přijetí jejich odpovědnosti za spáchané činy, problémy se závislostí, osobní situaci nebo řešení odškodnění obětí. Proto je nutné, aby byly obě strany ve vzájemném osobním kontaktu, abychom dále kvalitně, stejně jako doposud, zajišťovali pro společnost tolik potřebný výkon probace a mediace. Tento způsob kontaktu s klienty přes moderní platformy nejenom vše zmiňované umožňuje, ale je také bezpečný pro obě strany během probíhající epidemie,“ upřesňuje výhody celého projektu ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Probační a mediační služba připravuje u osob vazebně stíhaných stanoviska k nahrazení vazby dohledem, případně za využití elektronického monitoringu. Tyto podklady slouží pro následné rozhodování soudu. U odsouzených, kteří vykonávají trest odnětí svobody, se jedná o spolupráci za účelem přípravy podkladů k podmíněnému propuštění a výstupem je stanovisko k žádosti o podmíněné propuštění, které opět slouží jako podklad pro rozhodování soudu v dané věci.

 

Zdroj:  MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Provoz střediska Probační a mediační služby Sokolov


Tímto oznamujeme, že středisko Probační a mediační služby Sokolov je veřejnosti zpřístupněno po předchozí domluvě v pracovní dny - pondělí a středu dle otevření budovy Úřadu práce ČR.


V ostatní pracovní dny je možné nadále probační pracovníky kontaktovat pouze telefonicky, emailem, a to do doby, než bude budova Úřadu práce ČR zcela otevřena dle úředních hodin.tým PMS SokolovProbační a mediační služba představuje nové logo a vizuální styl

 (listopad 2020)


Během celého příštího roku, tedy od ledna 2021, si bude Probační a mediační služba připomínat 20 let od svého vzniku. Nyní tedy přišel ten správný čas na modernizaci a změnu vizuální prezentace celé organizace. Zároveň jde o pomyslný první dárek, který si služba ke svým narozeninám nadělila.

 

Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Nová grafická značka charakterizuje celou šíři práce Probační a mediační služby.


„Oslovili jsme zkušeného zlínského grafika Michala Zdráhala, kterému jsme dali základní charakteristiku naší činnosti a chtěli jsme, aby se odrazila v logu, které nás bude prezentovat. Myslím si, že se autorovi dílo opravdu zdařilo a ve službě je tato změna přijímána velmi pozitivně,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.


 Zadání pro tvorbu nové grafické značky mimo jiné obsahovalo následující charakteristiku:
 • Kruh je symbol naší práce! Umíme ho otevřít i uzavřít.
 • Odemykáme nové, uzamykáme staré (bolestivé).
 • Člověk je středobodem naší práce.
 • Dovedeme „obejmout“.
 • Vidíme cestu i přes bludiště problémů.
 • Slyšíme volání o pomoc.
 • Snažíme se o pozitivní změny.
 • Umíme zvednout také výstražný prst!


Doufáme, že se Vám bude náš nově představený vizuální styl prezentace líbit a brzy si zvyknete na tuto pozitivní změnu.
 

zdroj: mluvní PMS MgA. Martin BačkovskýOmezení provozu Probační a mediační služby - střediska Sokolov

(březen 2020)


Informujeme, že v současné chvíli není možné osobně navštěvovat žádná střediska Probační a mediační služby.

V rámci opatření souvisejících s infekcí COVID-19 přerušujeme veškerý osobní kontakt mezi pracovníky Probační a mediační služby a klienty. V případě potřeby je možné telefonicky kontaktovat svého probačního úředníka nebo středisko (https://www.pmscr.cz/kontakty/). Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Výjimku z přerušení přímého fyzického kontaktu tvoří pouze případy výkonu kontroly odsouzených k trestu domácího vězení, které nejsou v režimu EMS (elektronického monitorovacího systému). 

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,  725 191 367,  725 191 370.


Na pracovníky střediska PMS Sokolov (Jednoty 654, Sokolov, ID datové schránky: znzgm7i) jsou:

 

LOSKOTOVÁ Lenka Mgr.
Vedoucí střediska
lloskotova@pms.justice.cz  
737 247 520

ALTMANOVÁ Lenka Mgr.
laltmanova@pms.justice.cz
731 679 909

ČEŽÍKOVÁ Aneta Mgr.
acezikova@pms.justice.cz
725 921 063

DVOŘÁK Pavel Mgr.
Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj
pdvorak@pms.justice.cz  
607 066 023

GREGOROVÁ Kateřina Mgr.
kgregorova@pms.justice.cz
778 735 989

MEZEK Karel Mgr.
kmezek@pms.justice.cz
778 735 988

NOVÁKOVÁ Karla Mgr.
Krajský vedoucí
knovakova@pms.justice.cz
737 231 287

ŠIMLÍKOVÁ Šárka Mgr.
ssimlikova@pms.justice.cz
734 362 917

VOLFOVÁ Michaela Bc.
mvolfova@pms.justice.cz
778 735 987

 

Zdroj: PMS

https://www.pmscr.cz/

 

 Rozvoj restorativní praxe má budoucnost

 (únor 2020)


Dne 25.02.2020 se sešli pracovníci Probační a mediační služby společně s kolegy z Vězeňské služby a věnovali se tématu rozvoje restorativní praxe. Tu se daří velmi dobře uplatňovat v šesti vybraných lokalitách díky projektu Křehká šance II.

 

Mezi klíčová témata, která se na setkání řešila, byla například oblast multidisciplinární spolupráce a podpora partnerství mezi věznicí, Probační a mediační službou, odbornou veřejností, neziskovým sektorem a místní samosprávou. Tuto spolupráci se díky projektu podařilo velmi dobře navázat a nyní je třeba hledat další cesty, jak v již nastavené spolupráci pokračovat a dál ji rozvíjet, a to nejen ve stávajících lokalitách.

 

V rámci programu se za poslední 4 roky podařilo vytvořit a zavést do praxe věznic nové programy pro odsouzené (Vnímám i tebe), uspořádat akce uvnitř věznice, zrealizovat restorativní konference či několik seminářů pro odsouzené k tématům zodpovědnosti vůči obětem. „Také mě moc těší, že se nám podařilo do spolupráce vtáhnout i širokou veřejnost například díky cyklu Snídaně s probačním úředníkem, besedám v knihovnách, workshopům nebo úspěšné putovní výstavě, která obsahovala výpovědi obětí a pachatelů o dopadech trestné činnosti na jejich životy,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služba Andrea Matoušková.

 

Důležitou součástí restorativní praxe je také vzdělávání k tématu restorativní justice pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby České republiky prostřednictvím Akademie Vězeňské služby České republiky.

 

 Zdroj: PMS, tiskový mluvčí

 


prosinec 2019

PF 2020


Kolektiv pracovníků Probační a mediační služby Sokolov Vám přeje krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a těšíme se na další naši vzájemnou spolupráci. 


listopad 2019
Marie Benešová udělila Ceny ministryně spravedlnosti 2019

 
V pondělí 4. listopadu ocenila ministryně spravedlnosti Marie Benešová již popáté nejlepší zaměstnance Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR. Pro ceny a uznání si do Brožíkovy síně Staroměstské radnice přišel rekordních počet oceněných, a to konkrétně 71. Z Probační a mediační služby bylo oceněno celkem 29 zaměstnanců, z toho osm jednotlivců a čtyři týmy.
 
Cena ministryně spravedlnosti se stala nerozlučnou součástí našeho resortu a těší mě, že při takové slavnostní události můžeme ocenit práci těch, kteří v daném roce prokázali svoji výjimečnost. Letošní rok je pro spravedlnost z mého pohledu rokem úspěšným, což dokazuje i počet oceněných," uvedla Marie Benešová.
 
Během slavnostního večera, který hudebně doprovodil Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR, předala ministryně spravedlnosti za účasti mnoha významných hostů třiceti pracovníkům Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR čestná ocenění a v každé ze čtrnácti kategorií pak hlavní cenu ministra. Dále byly oceněny pracovní týmy obou organizací, které během roku prokázaly mimořádné pracovní nasazení.
 
„Potěšilo mě, že letos přišlo mnoho zajímavých nominací, ze kterých jsme vybrali dnešní oceněné. Samozřejmě si velice vážím práce všech našich zaměstnanců a pevně věřím, že i tato cena pro ně bude další motivací k zodpovědné práci a aktivitě," doplnila ministryně spravedlnosti.
 
Ocenění - Čestné uznání za rok 2019 za PMS převzalo i středisko PMS Sokolov v kategorii Tým roku PMS (jmenovitě Mgr. Lenka Loskotová, Mgr. Šárka Šimlíková, Mgr. Lenka Altmanová, Mgr. Kateřina Gregorová, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Karel Mezek, Mgr. Aneta Čežíková, Bc. Michaela Volfová).


Zdroj:

05.11.2019 Tiskové oddělení PMS


říjen 2019
Informace k ročnímu provozu elektronických náramků

Rutinní provoz elektronického monitorovacího systému jsme zahájili 21. září 2018. K 30. září 2019 prošlo monitoringem
304 osob, z toho 261 mužů a 43 žen.
 
Důvody pro nasazení elektronického monitoringu byly následující:
· Trest domácího vězení (TDV) – 250 osob (209 mužů a 41 žen)
· Nahrazení vazby dohledem (NVD) – 47 osob (46 mužů a 1 žena)
· Podmíněné propuštění s dohledem (PPD) – 7 osob (6 mužů a 1 žena)

Celkem bylo zjištěno 858 porušení stanovených povinností, z tohoto počtu připadlo 450 porušení na pouhých 15 osob. Ne každé porušení lze klasifikovat jako natolik intenzivní, aby bylo nutné přistupovat k další represi (například nedodržení stanoveného režimu v řádu minut, opomenutí včasného nabíjení baterie, atd.). Celkem bylo zpracováno 57 zpráv o neplnění, které byly postoupeny soudům. Tyto zprávy se týkaly celkem 29 osob. V 9 případech již bylo pravomocně rozhodnuto, z toho u 7 případů jde o přeměnu TDV na trest odnětí svobody a ve 2 případech o vzetí do vazby. U zbývajících 20 případů ještě k vydání pravomocného rozhodnutí nedošlo. Lze tedy konstatovat, že porušení se vyskytují u přibližně 10 % monitorovaných osob, přičemž u 5 % monitorovaných osob dochází k takovým porušením opakovaně.
 
Zdroj:
17.10.2019 Tiskové oddělení PMS

Yellow Ribbon Run 2019
 
Nominujte si do svého týmu čtyři běžce, připněte si žlutou stužku a poběžte s námi v úterý 25. června štafetový závod na pražském Výstavišti.
 
„Naší vizí je společnost, která dává lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život.“
 
My všichni máme společný zájem. Úspěšnou integraci lidí s trestní minulostí do společnosti. My všichni běháme. A s námi vězni, lidé s trestní minulostí, jejich rodiny, zaměstnanci Vězeňské služby, probační úředníci, neziskové organizace, zaměstnanci ministerstev, advokáti, soudci, zástupci firem, veřejnost…a vy?
 
Yellow Ribbon Run 2018
Běželo 450 běžců – z toho 25 ve výkonu trestu, 18 lidí s trestní minulostí, 94 manažerů firem
Zapojilo se 45 organizací
18 firem zaměstnává vězně a dává šanci lidem s trestní minulostí
Bylo vytvořeno 520 pracovních míst pro vězně a 265 míst pro lidi s trestní minulostí
Zúčastnili se lidé s trestní minulostí i rodiny vězňů
 
Pořadateli Yellow Ribbon Run jsou:
RUBIKON Centrum
Vězeňská služba ČR
Probační a mediační služba
RunCzech


Více informací o projektu naleznete na stránkách www.zlutastuzka.cz
 


březen 2019

PMS kontroluje také výkon alternativního trestu zákazu vstupu
 

S účinností od 1. ledna 2010 zavedl trestní zákoník nový alternativní trest – zákaz vstupu na  sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Na dodržování výkonu trestu dohlíží Probační a mediační služba, která informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.  Dosud se soudem uložený trest zákazu vstupu týkal více než 450 osob včetně mladistvých, přičemž v současnosti probační úředníci kontrolují průběh výkonu trestu u 90 osob.

 

„Trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce - kromě fotbalových utkání také například utkání hokejových, koncertů i třeba řádně nahlášených a povolených demonstrací. Zákaz navštěvovat akce tohoto typu můžete v závažných případech dostat až na 10 let“, vysvětluje náměstek ředitelky pro úsek odborných činností Marek Tkáč. Nejstarší tresty, na jejichž průběh nyní probační úředníci dohlížejí, byly uloženy v roce 2012 a 2013. Za první dva měsíce roku 2019 byl trest zákazu vstupu uložen již devíti osobám.

 

Základním dokumentem upravujícím průběh trestu zákazu vstupu je tzv. probační plán. Během výkonu trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství, plnit přiměřené povinnosti a omezení, například nahradit škodu, zdržet se požívání alkoholu atd. V některých případech může být odsouzenému uložena povinnost dostavovat se v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky. Probační úředníci v rámci realizace trestu zákazu vstupu kontaktují také oběť, zjišťují její aktuální situaci, dopady trestného činu na její život a zdraví.

 

Zdroj: Tiskové oddělení PMSbřezen 2019

Oběti trestných činů se ptají na svá práva

Řeč je o klientech, kteří navštívili Poradnu pro oběti trestných činů. Ta vznikla před dvěma lety v rámci projektu „Proč zrovna já? II“ a jejím zřizovatelem je probační a mediační služba.

„Někteří lidé vyhledali naši poradnu sami, další pak přišli na doporučení policie nebo probační a mediační služby. Většinou se jedná přímo o oběti násilné či majetkové trestné činnosti. Někdy bývají klienty i pozůstalí po oběti trestné činnosti, kteří se prostřednictvím poradny mohou domáhat peněžité pomoci od státu,“ říká Eva Chalupníková Doležalová ze sokolovské Poradny pro oběti trestných činů.

„Klienti se ptají, jak to bude v jejich případě vypadat u soudu, jestli se v soudní síni musí potkat s pachatelem nebo jakým způsobem se mohou domoci finančního odškodnění. Na všechny tyto otázky se snažíme odpovědět. Kromě toho umíme poskytnout psychosociální podporu a zajistit bezplatné služby zmocněnce, což je advokát, který je může v trestním řízení zastupovat,“ doplnila.

Do poradny přicházejí také oběti domácího násilí včetně pokusu o znásilnění. To je pro klienta velmi stresující událost. „A právě v tomto může být pracovník poradny někým, kdo poskytne podporu a stane se pro oběť trestné činnosti jakýmsi průvodcem,“ poznamenala Chalupníková Doležalová.

Spolupracují zde s Intervenčním centrem v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím, které provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, dále se střediskem Probační a mediační služby Sokolov, policií a státním zastupitelstvím.

V našem kraji působí poradny také v Karlových Varech a Chebu. Sokolovská poradna je zde ve středu od 9 do 12 a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Kancelář se nachází v ulici Jednoty 654, v objektu úřadu práce, ve 2. patře, číslo dveří 319. Poradnu lze také kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492 či na e-mailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com.


Zdroj: Sokolovský deník: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/obeti-trestnych-cinu-se-ptaji-na-sva-prava-20190302.html 

Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/obeti-trestnych-cinu-se-ptaji-na-sva-prava-20190302.html


Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/obeti-trestnych-cinu-se-ptaji-na-sva-prava-20190302.html


únor 2019


Probační a mediační služba loni pomohla více než 9000 obětí trestného činu

Probační a mediační služba loni pomohla 9360 obětem trestného činu, což je nejvíce za poslední tři roky. Od roku 2013, kdy se začaly vést oficiální statistiky, tak pomohli probační úředníci a poradci organizace celkem přes 35 tisícům obětí. Na tiskové konferenci pořadné při příležitosti Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Oběti a jejich blízcí mají mnoho potřeb: potřebují informace o svých právech a pomoc s jejich naplňováním, potřebují obnovit pocit bezepčí, chtějí poradit ohledně finančních kompenzací či s jednáním na úřadech. Práce s oběťmi je v Probační a mediační službě přítomna od začátku jejího fungování v roce 2000. U nás oběti i jejich blízcí naleznou specialisty, kteří je vyslechnou, a pomohou je bezpečně provést trestním řízením,“ uvedla Matoušková.

Ředitelka PMS i ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakub Severa zdůraznili důležitost osvěty a informačních platforem, která oběti upozorní na jejich práva. Podle Severy stát loni vyplatil peněžitou pomoc obětem trestných činů ve výši zhruba 15 milionu korun.

 

Probační a mediační služba téměř v 90 procentech pomáhá dospělým obětem, v pěti procentech seniorům, dále také dětem a mladistvým. Zhruba 30 procent obětí, které jsou klienty služby, bylo zasaženo majetkovou kriminalitou, ve 25 procentech případů jde o oběti násilné trestné činnosti. Lidé si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, využívají ale také doprovázení na úřady (policii, soudy), psychoterapeutickou pomoc a zprostředkování dalších služeb.


Zdroj: Tiskové oddělení PMS
Rok 2019: Budování prvního českého probačního domu a rozvoj práce s podmíněně propuštěnými vězni

 
Co čeká Probační a mediační službu (PMS) v novém roce? Vedle dohledu, výchovné práce s pachateli a pomoci obětem se probační úředníci a specialisté PMS intenzivně zaměří na rozvoj práce s vězni propouštěnými na podmínku, širší využívání elektronického monitorovacího systému či na posílení restorativní praxe ve své práci. Novou zkušeností bude například zahájení projektu Zpátky do života, díky kterému chce PMS vybudovat první český probační dům pro podmíněně propuštěné pachatele a zprovoznit pro ně centra s nabídkou reintegračních programů.
 
Probační dům doplní existující systém zacházení s pachateli, kteří potřebují intenzivnější dohled v prvních měsících po návratu na svobodu. „V zahraničí je probační dům běžným nástrojem, který pomáhá úspěšně působit na poli reintegrace pachatelů trestné činnosti, a vyplňuje prázdné místo v systému péče o osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V probačním domě budou působit specialisté, kteří pachatelům pomohou řešit klíčové problémy po propuštění z vězení. Podle Matouškové jde hlavně o zadluženost, nevyřešené bydlení a nezaměstnanost nebo nevyhovující práci. „Právě tyto skutečnosti zvyšují míru recidivy trestné činnosti, a je nutné se jimi zabývat,“ doplnila. Podle ní jsou zřejmé také finanční úspory nového nástroje: náklady na jednu osobu zařazenou do probačního domu činí podle zkušeností z českého pilotního projektu zhruba čtvrtinu denních nákladů vynakládaných na jednoho vězně.
 
Úsporným a funkčním opatřením, které nezatěžuje věznice a umožňuje probační práci s pachateli bez jejich vytržení z rodinných a pracovních vazeb, je také elektronická kontrola. Elektronické náramky, které PMS úspěšně využívá od podzimu 2018, už dohlížejí na téměř 100 odsouzených a obviněných. V letošním roce PMS počítá s dalším nárůstem počtu takto monitorovaných osob a postupným rozšiřováním možností aplikace elektronického systému, například pro ochranu obětí trestného činu.
 
S cílem užšího provázání penitenciární (vězeňské) a postpenitenciární péče vede PMS s Vězeňskou službou ČR od roku 2008 projekty zaměřené na rozvoj takzvaných komisí pro podmíněné propuštění, které dnes fungují v 18 věznicích. Komise zajišťují, že podmínky pro propuštění vězněných osob jsou profesionálně, komplexně a objektivně posouzeny: pro účely rozhodnutí soudu pak jejich členové vytvářejí doporučení k rozhodnutí o podmíněném propuštění. V roce 2019 PMS bude v duchu čerstvého nálezu Ústavního soudu o podmíněném propuštění aktivně usilovat o to, aby se aktivita komisí stala součástí projednávání žádostí o podmíněné propuštění.
 
S cílem zajistit lepší integraci propuštěných vězňů do běžného života chce PMS s podporou prostředků z norských fondů vytvořit také čtyři programová centra pro pachatele, dostupná na úrovni soudních krajů. Budou poskytovat standardizované programy zaměřené například na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči oběti trestného činu nebo na vedení nezodpovědných řidičů k bezpečnému chování za volantem.
 
Probační a mediační služba chce letos podpořit také restorativní praxi svých zaměstnanců v práci s klienty: zaměří se na podporu mediace a restorativních konferencí coby nástrojů vedoucích jak k aktivnímu zapojení oběti do procesu nápravy a pomoci poškozeným, tak k pachateli zodpovědnějšímu za své chování a se snahou o nápravu následků trestného činu.
 
Zdroj: Tiskové oddělení PMS2019Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019. Těšíme se na další naši spolupráci. 

                                                                   

kolektiv pracovníků PMS Sokolovříjen 2018

Elektronické náramky jsou v ostrém provozu

 

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková dne 21.09.2018 na tiskové konferenci oznámili, že první osoby ve výkonu trestu domácího vězení už mají nasazeny náramky, a jsou tak pod dohledem elektronického monitorovacího systému. Tím skončilo dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.

 

„Opravdu s velkou radostí mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení. První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má,“ zahájil tiskovou konferenci ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

 

Na ministrova slova navázala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková: „Po 18 letech fungování Probační a mediační služby se nám dostává do rukou moderní technologie ve formě spolehlivé elektronické kontroly pachatele. Umožní nám věnovat se více výchovné práci s klienty z řad odsouzených i pomoci obětem.

 

První náramky nosí pachatelé, odsouzení k trestu domácího vězení, už více než týden. Ke dni 21.09.2018 specialisté z Probační a mediační služby dokončili instalace zařízení u všech klientů odsouzených k trestu domácího vězení, u kterých nasazení nic nebránilo. V tuto chvíli je v provozu 45 náramků, další zařízení se instalují.

Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob a kontroluje, jestli osoba dodržuje soudem stanovená pravidla pohybu. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor v operačním středisku Ministerstva spravedlnosti.

 

Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém, a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání jsou způsoby, jak podpořit pozitivní změnu v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.

 

Trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli absenci spolehlivého monitorovacího zařízení využívali jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.

 

Dodavatelem elektronických náramků je izraelská společnost SuperCom, která vyhrála soutěžní dialog. V první fázi dodávky se jedná 280 náramků za 15,6 milionu korun. Firma SuperCom také zajistila příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.

Spuštění funkčního monitorovacího systému je historickým momentem pro českou justici. První veřejná zakázka na elektronické náramky se totiž datuje již do roku 2010 a tento i další pokusy skončily vždy neúspěchem. Až v únoru 2017 vzešla ze soutěžního dialogu vítězná společnost, se kterou podepsal resort v září téhož roku smlouvu a která je dodavatelem stávajícího řešení.

 

Elektronický monitoring má řadu výhod. Na osobu s trestem domácího vězení připadají mnohem nižší náklady než na člověka ve vězení. Denní náklady jsou odhadovány na 120 až 150 Kč, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší. Obrovský přínos však spočívá v tom, že odsouzený s náramkem má během výkonu trestu možnost zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Systém nicméně nepředstavuje samospásné řešení, i nadále je potřeba klást hlavní důraz na výchovnou práci s pachateli a pomoc obětem.

 

Aktuálně k říjnu 2018 je v Západočeském kraji nainstalováno 7 náramků klientům probační a mediační služby, z toho v 6 případech v rámci trestu domácího vězení a v 1 případě u náhrady vazby dohledem probačního úředníka.

  

Zdroj: 21.09.2018 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti, PMS Sokolov

 
září 2018

Dny restorativní justice 2018

 

V týdnu od 19. do 26. listopadu 2018 se Probační a mediační služba (PMS) již podruhé připojila k akci Restorative Justice Week (Týden restorativní justice), která se koná pod záštitou Evropského fóra pro restorativní justici. Napříč Českou republikou se tak uskutečnily přednášky, besedy, konference workshopy, a dokonce se hrálo i divadlo.

 

Cílem akcí ve více než 20 městech bylo zviditelnit koncept restorativní justice. Ten se snaží o nápravu situace vzniklé spácháním trestného činu. Do centra pozornosti staví pomoc oběti, zapojení komunity, alternativní tresty a výchovnou práci s pachatelem.

 

 

Na středisko PMS Sokolov se dne 16.11.2018 v rámci ,,Dne restorativní justice“ dostavil  maturitní ročník žáků Gymnázia a střední odborné školy v Chodově.

 

Vedoucí střediska Mgr. Lenka Loskotová a další probační pracovníci seznámili žáky s činností tohoto střediska. Byl jim dán krátký orientační test na znalost naší organizace. Po jeho kontrole správných odpovědí následoval workshop, při kterém probační pracovníci vysvětlovali činnosti PMS (mediace, probace, alternativní tresty, mladistvý pachatel aj.), mimo jiné byl i ukázán elektronický monitorovací systém v podobě náramku pro trest domácího vězení a žáci také dostali dostatek prostoru pro kladení dotazů.

 

Dle sdělení třídní učitelky paní Mgr. Radky Kumpertové byla návštěva u Probační a mediační služby v Sokolově výborným doplněním výuky práva a zároveň praktickým seznámením se s fungováním takovéto organizace. Žáci si velice chválili vstřícnost a profesionalitu pracovnic, které se jim věnovaly.

 

Zdroj: PMS Praha, PMS Sokolov a Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace

 Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace


červenec 2018

Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu

 

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

 

Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.

 

Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Od roku 2013 do konce května letošního roku PMS pomohla kolem 28 500 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.

 

Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.

 

Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.

 

Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.

 

Fakta k pomoci obětem trestného činu:

PMS na svých střediscích a poradnách pomohla od poloviny roku 2013, kdy se vedou oficiální statistiky, do května 2018 -> více jak 28 500 obětem trestných činů, v roce 2016 PMS spolupracovala s 6500 obětmi trestných činů, v roce 2017 téměř s 8000 oběťmi, v prvních pěti měsících roku 2018 se více než 2000 oběťmi, v téměř v 90,5 % se jedná o pomoc dospělému, v 5,5 procentech seniorovi, ve 4,5 % tvoří oběti děti a mladiství. Oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku.

 

S ohledem na rozšířenou definici zvlášť zranitelných obětí o seniory v březnu loňského roku PMS pomůže ročně zhruba 800 zvlášť zranitelným obětem

 

Zdroj: Tiskové oddělení PMS

 
červen 2018

DÍKY PROJEKTU ,,BĚH SE ŽLUTOU STUŽKOU" FIRMY VYTVOŘILY CELKEM 520 PRACOVNÍCH MÍST PRO VĚZNĚ A 265 MÍST PRO BÝVALÉ VĚZNĚ


Díky projektu Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run vytovořilo 18 zaměstnavatelů z řad firem celkem 520 míst pro vězně a 265 pro bývalé vězně. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se letos konal již potřetí a účastnal se ho stále větší počet běžců. Hlavní akcí, kterou vyvrcholal letošní série běžeckých závodů se žlutou stužkou, byly štafety 13. června na Výstavišti Praha Holešovice.


Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běžely v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Cílem projektu byl vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.


Projekt Yellow Ribbon spoluorganizovala Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech.


V sérii závodů Běhu se žlutou stužkou za rok 2018 běželo 450 běžců, 18 bývalých vězňů a 25 vězňů.

 

Závodu, který se běžel 13. června v pražské Stromovce jako součást O2 Pražské štafety 2018, se za projekt YRR, zúčastnilo celkem kolem 350 běžců. Každý ze čtyř běžců ve štafetě musel uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Štafetový kolík si tak na znamení podpory a týmové spolupráce si předávali vězni, lidé s trestní minulostí, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy z Vězeňské služby, Probační a mediační služby, RUBIKON Centra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Parlamentu ČR, České kriminologické společnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, z advokátních kanceláří, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, zástupci církví  či zahraniční partneři z Vězeňské služby v Singapuru a irské Probační služby. Štafetu běžel i paralympionik Jiří Ježek či předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten. Požehnání závodu provedl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar


 

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.


 

„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak  šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a ExxonMobil. Závody významně podpořily  Lesy ČR. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.


Tiskové oddělení PMS


Za středisko PMS Sokolov běželi 4 probační pracovníci!červen 2018

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA SPOUŠTÍ MEDIÁLNÍ KAMPAŇ NA PODPORU OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

 

Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.

 

„Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Od roku 2013 PMS pomohla zhruba 27 tisícům obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.

 

Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.

 

Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.

 

Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.

 

Tiskové oddělení PMS
květen 2018

PROJEKT ,,KŘEHKÁ ŠANCE II" POMOHL K REALIZACI DĚTSKÉHO KOUTKU V NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOSTI OPAVSKÉ VĚZNICE


Zútulnit prostory, ve kterých se na návštěvy scházejí rodiny s odsouzenými, a přetvořit část místnosti do prostoru vhodného pro děti. To je myšlenka, se kterou se realizátorka programu RRP – rozvoje restorativní praxe v rámci projektu „Křehká šance II“ Mgr. Barbora Lesková na podzim loňského roku obrátila na Střední školu průmyslovou a uměleckou (SŠPU) a Věznici a ÚpVZD v Opavě. Dala tím vzniknout neobyčejné spolupráci mezi několika organizacemi, která na jaře 2018 vyústila výběrem vítězného návrhu.


Úvodní schůzka se odehrála na podzim 2017 v kulturní místnosti oddílu Specializovaného pro výkon ochranného léčení pro odsouzené muže ve věznici Opava. Prostor je využíván nejen pro návštěvy, ale také slouží jako multifunkční místnost, ve které mohou odsouzení sledovat TV, relaxovat nebo vykonávat komunitní práci. Hlavním požadavkem odborných pracovníků věznice bylo vytvořit koutek, který by byl určen ke hře dětí odsouzených během návštěv, ale zároveň by byl dobře složitelný a vhodně vybavený pro děti různého věku jednoduchým, účelným a dobře čistitelným zařízením.


V průběhu ledna 2018 uspořádala SPŠU pro své studenty tématický workshop, ze kterého vzešlo několik návrhů. Vítězný návrh nejvíce odpovídal požadavkům a potřebám věznice, nicméně z ostatních návrhů byly přejaty dílčí prvky, které vítězný návrh vhodně doplňují. Součástí diskuse byla i možnost zapojení odsouzených žen i mužů do výroby jednotlivých částí zařízení (šití polštářů, podložek, atd.).


Výsledný koncept se setkal s pozitivním ohlasem ze strany věznice a k samotné realizaci by mělo dojít v řádech několika měsíců.


Tiskové oddělení PMS


 

 


duben 2017

PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ TAKÉ V SOKOLOVĚ


Od 1. dubna 2017 funguje v Sokolově také Poradna pro oběti trestných činů.

Poradna byla zřízena v rámci projektu „Proč zrovna já ? II „  Probační a mediační službou.

Ta díky celorepublikové síti poradenských míst ve většině okresních měst takto nabízí svou pomoc a podporu všem, kteří se stali obětí nějakého trestného činu.

Poradna má své hodiny pro veřejnost vždy ve středu od 9:00 do 12:00 a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin.

Poradnu lze kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492, či na emailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com .