testkos Bezpečné město SOKOLOV - HZS Karlovarského kraje - Územní odbor Sokolov
HZS Karlovarského kraje - Územní odbor Sokolov

Územní odbor Sokolov

Adresa:

Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Tel.:

950 381 111

Fax:

950 381 101

e-mail: 

spisovna.so@kvk.izscr.cz

 

 

Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení.

Hlavní úkoly

Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:

  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
  zpracovává návrh požárního poplachového plánu spravovaného území,
  zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů,
  odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném území,
  usměrňuje výkon služby jednotek PO v daném územním obvodu,
   vypracovává podklady pro zásah jednotek PO,
  podílí se na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.

Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku IZS:

  provozuje územní pracoviště utlumeného operačního a informačního střediska HZS kraje,
  zabezpečuje provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
  organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou obce s rozšířenou působností, nebo ředitelem HZS kraje.

Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a CO:

  v součinnosti s krajským ředitelstvím organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
  dle pokynů krajského ředitelství se podílí na koordinaci humanitární pomoci,
  je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
  realizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
  podílí se na postupu při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu,
  zabezpečuje součinnost s úsekem pro prevenci a plánování krajského ředitelství při přípravě na mimořádné události i při jejich řešení,
  v určeném rozsahu se podílí na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.

Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:

  provozuje pracoviště krizového řízení,
  zabezpečuje podklady pro zpracování krizového plánu kraje,
  podílí se na koordinaci a zabezpečení činnosti v oblasti krizového a havarijního plánování na území dle pokynů ředitele HZS kraje,
  spolupracuje při zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů,
  podílí se na činnosti bezpečnostních rad určených obcí,
  podílí se na provádění vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,
  v určeném rozsahu se podílí na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií,
  zabezpečuje součinnost s úsekem pro prevenci a plánování krajského ředitelství při přípravě na mimořádné události i při jejich řešení.

Organizační členění územního odboru

V čele územního odboru je ředitel územního odboru.

Územní odbor se vnitřně člení na oddělení, pracoviště a stanice.

V čele každého oddělení stojí vedoucí oddělení, v čele stanice stojí velitel stanice, činnost pracoviště řídí jeho vedoucí.

Ředitele územního odboru zastupuje určený vedoucí oddělení nebo velitel stanice.

Organizační struktura územního odboru je následující:

  oddělení prevence,
  oddělení IZS a služeb,
  pracoviště utlumeného operačního a informačního střediska,
  provozní pracoviště,
  stanice HZS kraje.