testkos Bezpečné město SOKOLOV - Městská policie
Městská policie


Městská policie Sokolov sídlí v budově sokolovské radnice v ul. Rokycanova 1929. Vchod do služebny je z boku budovy v prostoru parku. 

Pracovní doba:

nepřetržitě   

 

 

Telefon: bezplatná tísňová linka 156-2

E-mail: mestska.policie@mu-sokolov.cz

ID datové schránky: 6xmbrxu

IČO: 00 259 586      

    

 

 

 

 

     Městská policie v Sokolově byla zřízena na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou přijalo Zastupitelstvo města Sokolova dne 20. března 2003 s účinností od 1. 4. 2003. Městská policie se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie.

    Úkoly městské policie jsou uvedeny v § 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii:  

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii