testkos Bezpečné město SOKOLOV - BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP SOKOLOV
BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP SOKOLOV

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Sokolov

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Sokolov (dále jen "BR ORP Sokolov") byla zřízena starostou města dne 29.11.2001 nařízením č.j. 3/taj/XI/2001, jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace ve správním území obce s rozšířenou působností Sokolov. BR ORP Sokolov je zřízena v souladu s ustano­vením § 24 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizo­vém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Statut a jednací řád BR ORP Sokolov

Statut a jednací řád BR ORP Sokolov je dokumentem, kterým je řízena činnost bezpečnostní rady. Dne 26.11.2018 byl po projednání BR ORP Sokolov schválen aktualizovaný "STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV", který je zpracován v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 8 a 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

BR ORP Sokolov podle NV č. 462/2000 Sb. projednává a posuzuje:

  • přehled možných zdrojů a rizik a analýzu ohrožení, 
  • krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
  • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravovanými krizovými opatřeními s se způsobem jejich provedení,
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení. 

Složení BR ORP Sokolov

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností má nejvýše osm členů. BR ORP Sokolov má členů osm a jednoho stálého hosta. Členové bezpečnostní rady jsou jmenováni starostou ORP.

Příjmení, jméno, titul  Funkce v BR  Funkce                        
Telefon
Kubis Petr, Mgr.předsedastarosta354228293
Picka Jan, Bc.člen1. místostarosta354228152
Oulehlová Renatačlen2. místostarostka354228297
Randová Simona, Mgr.členMěÚ Sokolov, tajemnice354228280
Mulač Martin, Mgr. MBAčlenHZS KVK, ÚO Sokolov950381120
Stodola Karel, Mgr. Bc.členPolicie ČR974376318
Doubek Robert, Mgr.tajemníkMěÚ Sokolov, úsek KŘ354228266
Kos Lukáš, Dis.členZZS KV kraje353362549
Neděla Radek, Mgr. Bc.stálý hostVelitel MP Sokolov354228198