testkos Bezpečné město SOKOLOV - Přehled u nás nejužívanějších drog
Přehled u nás nejužívanějších drog

Přehled nejužívanějších drog

·        marihuana

·        lysohlávky

·        trip

·        extaze

·        pervitin

·        heroin

·        kokain

·        toluen

 
 

Marihuana - hašiš

Vzhled: marihuana - části sušených rostlin, hašiš je tmavá hmota
Způsob užití: kouřením (smotaná cigareta - joint, dýmky), perorálně
Doba účinku: individuální, od 1 do 4 hod., při požití i déle.
Projevy intoxikace: rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, kašel, pach potu po spálené trávě, zhoršení paměti na nedávné události, únava, nezájem.

Některá rizika: Dlouhodobější zneužívání drogy vede ke kolísání nálad, zhoršené schopnosti soustředění, horšímu školnímu prospěchu. Dochází k prodlužování reakčního času (horší postřeh) i mimo intoxikaci, u dívek se objevuje nepravidelný menstruační cyklus. Objevují se chronické záněty spojivek, hltanu a dýchacích cest (marihuana obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek nežli tabák a s tabákem se často míchá), dlouhodobě se podílí na oslabení imunitního systému. Psychické problémy po drogách z konopí mají většinou přechodný charakter. U duševně labilnějších lidí může ale marihuana pronikavě zhoršit jejich stav i dlouhodobě. Drogy z konopí zvyšují tepovou frekvenci a mohou ohrozit lidi s nemocným srdcem.
 

Lysohlávky

Vzhled: Malé, 2 - 10 cm velké houby podobné špičce, obsahují halucinogenní látky psilocybin a psilocin.
Způsob užití: perorálně

Doba účinku: účinky se dostavují do 1 hod. a trvají přibližně 4 - 5 hodin, poté začínají odeznívat. Tato fáze však může být, v souvislosti s osobními dispozicemi, různě dlouhá.
Projevy intoxikace: poruchy koordinace pohybů, vnímání času. Může se objevit deprese, úzkost, strach. Vyšší dávky vedou k poruchám ve vnímání prostoru (špatný odhad vzdáleností, směru), objevují se zrakové i sluchové iluze, halucinace. Mohou se objevit pocity pronásledování, strach, úzkost. Rovněž se může objevit přecenění svých schopností. Fáze odeznívání pak může vést k prohlubování úzkosti, narůstání strachu a neklidu.

Některá rizika: Časté užívání vede k trvalému poškození jaterních buněk (to může nastat i při jednorázovém požití většího množství), k poruchám koncentrace pozornosti, mohou se objevit psychické problémy různého stupně (od depresivních stavů až po závažná psychická onemocnění - toxické psychózy). Velkým rizikem je možnost předávkování (účinek drogy je dosti nepředvídatelný; toxicita látek v houbách se liší podle lokality). Postiženy jsou rovněž ledviny. V důsledku bouřlivého psychického prožívání v průběhu intoxikace hrozí riziko sebezabití či sebevraždy.

 

Trip (LSD)

Vzhled: většinou savé, různými motivy potištěné papírky velikosti nehtu u malíčku, mohou se však vyskytovat i tzv. krystaly velikosti kamínku do zapalovače, či různé tablety, kapsle…

Způsob užití: perorálně

Doba účinku: účinky se dostavují přibližně do 45 min. po požití a trvají přibližně 8 - 12 hodin, poté začínají odeznívat. Tato fáze však může být, v souvislosti s osobními dispozicemi, různě dlouhá.
Projevy intoxikace: rozšířené zornice, poruchy motoriky (zpomalené, rozvláčné), vnitřní chvění, nervozita. Psychické efekty se začínají projevovat po 30 až 90 minutách. Dochází k poruchám vnímání vztahu já a okolí (odosobnění), uvolňují se potlačené vzpomínky, zhoršují se vyjadřovací schopnosti. Objevují se bohaté iluze a halucinace, obrysy předmětů jsou vnímány chvíli ostře, v zápětí se jemně rozplývají a prolínají, mění se vnímání času a prostoru, perspektiva se zplošťuje a prohlubuje. Mohou se objevit svalové křeče. V prožívání se může objevovat panika, strach, úzkost, dochází k paranoidním interpretacím (např. boj s démony, pronásledování, borcení prostorů atd.) - tzv. bad trip (může se objevit sebevražedné jednání, deprese). Tyto stavy pak mohou přetrvávat i po odeznění účinků drogy (tzv. toxická psychóza).

Některá rizika: Nepředvídatelnost účinku (dávka, kterou někdo při jednom užití dobře toleruje, může u dalšího užití vyvolat bouřlivé psychické prožívání - tzv. bad trip). Poškození psychiky (toxické psychózy), poruchy paměti a koncentrace. I po jednorázovém požití LSD mohou nastávat tzv. flashbacky: okamžiky, kdy se objevují psychické stavy prožitku intoxikace i bez drogy.

 

Extáze

Vzhled: nejčastěji tablety, někdy tekutina
Způsob užití: perorálně

Doba účinku: účinky se dostavují dopůl hod. a trvají přibližně 6 - 7 hodin, poté začínají odeznívat. Tato fáze však může být, v souvislosti s osobními dispozicemi, různě dlouhá.
Projevy intoxikace: zrychlený tep, rozšířené zornice, neklid, podrážděnost, nekoordinované pohyby, vzrušení, třes, poruchy spánku, častá je emocionální potřeba blízkosti druhých. Mohou se objevit i halucinace nebo pocity pronásledování doprovázené úzkostí. V průběhu odeznívání účinků se dostavuje vyčerpanost, psychická a fyzická únava, objevují se však potíže při usínání. Později se mohou objevit negativní pocity, depresivní stavy a bolesti hlavy.

Některá rizika: Toxické psychózy, předávkování (účinek drogy je dosti nepředvídatelný, dávka, kterou někdo dobře toleruje, může u jiného vyvolat těžkou otravu), postižení nervového systému, velké ztráty tekutin a dehydratace. Postižení ledvin, srdce a jater. Prudký vzestup tlaku může způsobit mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání. Velmi nebezpečná je kombinace s alkoholem nebo s kofeinem.

 

Pervitin

Vzhled: nejčastěji světlý, krystalický prášek, popř. roztok určený k injekčnímu užití.
Způsob užití: šňupáním,injekčně, perorálně

Doba účinku: 5 - 10 hod. (liší se také podle způsobu aplikace)

Projevy intoxikace: Zvyšuje se motorická aktivita, zrychluje se dech, srdeční činnost, stoupá krevní tlak. Při šňupání je typickým projevem "posmrkávání" (v důsledku podráždění nosní sliznice). Objevuje se nadměrná hovornost, zvýšené sebevědomí, mizí únava, potřeba jíst a spát. Prohlubuje se emoční labilita, mohou se objevit pocity pronásledování často spojené s panickým strachem. Po odeznění účinků se dostavuje psychická i fyzická únava a tzv. dojezd (vyčerpanost, pocity zmaru, deprese).

Některá rizika: Riziko smrtelných otrav - předávkování (počáteční příznaky se projevují silnou bolestí v hrudníku, dochází k poklesu krevního tlaku, zvyšuje se tělesná teplota, dostavují se poruchy srdeční činnosti, začíná selhávat krevní oběh, postižený upadá do bezvědomí.). U dospívajících rychle vyvolává závislost vedoucí ke zvyšování dávek. Časté jsou pocity pronásledování, vnímání neexistující osoby, podivné chování vedoucí až k rozvoji toxické psychózy. Objevuje se zvýšená agresivita vůči druhým. I jednorázové užití může způsobit poškození srdce a jater. Příměsi, které se do drogy dostaly při výrobě (např. fosfor nebo jód), zvyšují toxicitu drogy. Při injekčním užití se zvyšuje riziko přenosu nemocí (žloutenka, HIV), objevují se abscesy. Při častém šňupání může dojít až k poškození nosní přepážky.

 

Heroin

Vzhled: podle stupně znečištění bílý až hnědý prášek nakyslého zápachu.
Způsob užití: injekčně, kouřením, šňupáním,perorálně.
Doba účinku: podle způsobu aplikace 6 - 8 hod.
Projevy intoxikace: zúžené zornice, apatie, útlum, malátnost, desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou.

Některá rizika: Předávkování, smrt (i při jednorázovém užití - na černém trhu se objevují drogy různé koncentrace, takže je snadná možnost záměny silnější drogy za slabší), rychlý rozvoj duševní i tělesné závislosti, ztráta zájmu o cokoli (vše se soustředí pouze na drogu), ztráta vazeb na "nedrogový svět", zvyšování dávek. Při intoxikaci hrozí šok, alergická reakce organismu, krevní sraženiny, otok plic. Zvlášť nebezpečná je interakce s jinými látkami (např. s alkoholem). Při injekčním užití se zvyšuje riziko přenosu nemocí (žloutenka, HIV), objevují se abscesy.
 

Kokain, crack

Vzhled: bílý krystalický prášek, crack je světlá hmota nebo krystaly.
Způsob užití: šňupáním, kouřením,injekčně,perorálně.
Doba účinku: podle způsobu aplikace od 30 min do 2 hod.

Projevy intoxikace: rozšířené zornice, zvyšuje se motorická aktivita, zrychluje se dech, srdeční činnost. Objevuje se nadměrná hovornost, euforie, nadměrně zvýšené sebevědomí (často vede k přecenění vlastního výkonu), mizí únava, potřeba jíst a spát. Při vyšších dávkách působí jako anestetikum na mozková centra kontrolující dýchání - nastává třes, křeče, zmatenost, závratě a specifické dýchací potíže - rychlé střídání lapání po dechu a mělkého dýchání. Po odeznění účinků se dostavuje únava, často se objevují deprese.

Některá rizika: časté záchvaty vzteku (sklon k násilí), poruchy spánku, křeče, ztráta váhy, problémy s pamětí. Může se zvyšovat tolerance (zvyšování dávek), objevují se pocity pronásledování vedoucí k rozvoji toxické psychózy. Časté jsou deprese a sebevražedné pokusy. Užívání vede k rychlému rozvoji psychické závislosti. Při častém šňupání může dojít až k poškození nosní přepážky, kouření způsobuje chronické respirační potíže. Při injekčním užití se zvyšuje riziko přenosu nemocí (žloutenka, HIV).

 

Těkavé látky

Vzhled: roztoky těkavých látek, některá lepidla, plyny.
Způsob užití: inhalace výparů
Doba účinku: různá v souvislosti se zneužívanou látkou

Projevy intoxikace: Rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, obluzenost, nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně. Poruchy koordinace pohybů, patlavá řeč, špatná výslovnost. Nesmyslná rozjařenost, výbuchy smíchu, poruchy vnímání. Po odeznění účinků se dostavuje zpravidla spánek. Z dechu bývá cítit zápach po chemikáliích.

Některá rizika: Smrtelná otrava předávkováním i při jednorázovém zneužití. Při dlouhodobějším zneužívání nezájem, lenivost, zhoršení školního prospěchu, zanedbávání docházky do školy apod. Dochází k výraznému poškození jater, zhoršuje se paměť, riziko poškození mozku. Objevuje se vyrážka kolem úst a nosu. Rovněž je ohroženo srdce, poškozeny jsou plíce, dochází k poruchám krvetvorby.