testkos Bezpečné město SOKOLOV - POREVENCE, RADY OBČANŮM
POREVENCE, RADY OBČANŮM

Obnova bytových domů po záplavách

Na základě zkušeností, které získal Hasičský záchranný sbor České republiky a humanitární organizace ADRA při poskytování pomoci obětem záplav, jak v České republice, tak v zahraničí, vznikl v minulých letech ucelený materiál, zapracovaný do brožury nazvané "Obnova bytových domů po záplavách", kterou vydala ADRA. Tento text přináší základní rady při poskytování pomoci obětem záplav. Informace jsou určeny jak těm, jejichž dům byl zaplaven vodou, tak pracovníkům humanitárních organizací. Oběma skupinám musí záležet na tom, aby finanční prostředky určené na obnovu bytů a bytových domů nebyly nesprávnými a neodbornými postupy následně znehodnocovány.

Podrobnosti ZDE


Zdroj: http://www.hzscr.cz 

-DR-

Řešení mimořádných událostí a krizových situací

(příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka)

Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními samosprávnými celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích. Stěžejním úkolem obce je péče o všestraný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Obec spravuje své záležitosti samostatně - samostatné působnosti nebo v přenesené působnosti. Za přenesenou působnost se považuje státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce. Pro oblast řešení požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací jsou povinnosti stanoveny orgánům obce, zejména starostovi obce a obecnímu úřadu.

Pro zjednodušení byly povinnosti stanovené orgánům obce shrnuty do příručky, kterou vydalo Ministerstvo vnitra ČR generální ředitelství HZS v roce 2006.

-DR-

Příručka - ŘEŠENÍ MU A KS pdf - (2.55 MB)
 


Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

ČEZ Distribuce vydala novou příručku „Řešení při mimořádných událostech v distribuční soustavě – Minimanuál pro veřejnost“. Ta vznikla na základě zkušeností při řešení následků po ničivém orkánu Herwart a má sloužit především občanům. Příručka má především občanům ukázat, kam se obrátit v případech výpadku proudu, jaký je postup distribuční společnosti při mimořádných událostech a jak na případné bezproudí připravit občany.
Zatím poslední rozsáhlá přírodní katastrofa s ničivými důsledky pro distribuční síť se prohnala Českou republikou loni v říjnu, šlo o orkán Herwart. ČEZ Distribuce tehdy kvůli množství poruch vyhlásila kalamitní stav v osmi krajích. Bez proudu se ocitlo celorepublikově na 630 tisíc odběrných míst, na Call centrum volalo v jeden okamžik až 80 tisíc lidí a jen v průběhu prvního dne orkánu se snažilo dovolat více než 1 milión lidí. K dispozici všem klientům ČEZ Distribuce je bezplatná kontaktní linka 800 850 860, která slouží pro hlášení poruch i řešení distribučních požadavků.


Zdroj: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6562.html

-DR-

Minimanuál pro veřejnost pdf - (43.63 KB)