testkos Bezpečné město SOKOLOV - Záškoláctví a výchovné problémy
Záškoláctví a výchovné problémy

Do odboru sociálních věcí a zdravotnictví je začleněno oddělení sociální prevence, které se mimo jiné zabývá i velice složitou a rozsáhlou problematikou, jakou je záškoláctví a výchovné problémy nezletilých dětí a jejich řešení.

Oddělení sociální prevence vzniklo v r. 1999 v souvislosti s přijetím zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění. Tento  zákon jasně vymezil okruh dětí, kterým je tato péče poskytována. Jedná se o děti, jejichž rodiče z vážných objektivních nebo subjektivních důvodů neplní nebo nemohou  plnit, nebo nedostatečně plní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, popřípadě o děti v péči jiných osob, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte a neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do jejich péče.

Jedním z negativních jevů, které toto oddělení  řeší, je problematika prevence a řešení  záškoláctví. Při řešení této problematiky oddělení úzce spolupracuje se školami v regionu.  Primárně se řešení záškoláctví zabývá především škola, kde k tomuto jevu u některých dětí dochází. Nejdůležitější  částí je především analýza příčin, které  mohou být velice různé a proto je nutné ke  každému dítěti a problému přistupovat individuálně. Na školách především působí vedle výchovných poradců i preventisté, kteří se touto problematikou zabývají. Pokud škola v rámci svých výchovných a kázeňských opatření vyčerpá své možnosti a  dítě školou povinné i nadále vykazuje neomluvené hodiny, je tento případ předáván  právě na oddělení sociální prevence.  Toto oddělení naváže úzkou spolupráci s rodinou, provede za spolupráce se školou podrobnou analýzu příčin a snaží se tento jev odstranit. V mnoha případech postačí projednání této skutečnosti s rodiči a dětmi na pracovišti odboru. Pokud nezl. dítě v záškoláctví i přes pohovory a upozornění na důsledky tohoto jednání pokračuje,  je neomluvená absence  předána k projednání na právní odbor MÚ, kde následně je rodičům uložena sankce dle  zákona o přestupcích. Tato sankce se zvyšuje a pokud  dítě v záškoláctví pokračuje, rodiče i nadále zanedbávají školní docházku dítěte,  jsou rodiče projednáni opakovaně, kdy možnost finančního postihu je maximálně využito. Bohužel se stává i to, že přes opakované projednávání rodičů záškoláctví dítěte z nejrůznějších příčin pokračuje  a někdy situace dojde tak daleko, že rodiče jsou odsouzeni v rámci trestního  řízení až  k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

V této době rovněž orgány sociálně právní ochrany dětí mohou přijímat nejrůznější výchovná opatření, které jim umožňuje zákon. Od stanovení dohledu nad výchovou dítěte, po nařízení ústavní výchovy, nicméně  hlavním těžištěm činnosti směřující k odstranění tohoto jevu je především práce s rodinou. Orgány sociálně právní ochrany vždy a za  každých okolností směřují svoji činnost především pro zdárný vývoj a blaho dítěte.

Řešení výchovných problémů je ve své podstatě obdobné a to proto, že záškoláctví a výchovné problémy jsou velice často spojeny.  Někdy  je problematické samotné vymezení pojmu „výchovné problémy“. Za tímto pojmem  se může skrývat  celá řada výchovných, psychických, zdravotních a sociálních poruch, které je potřeba ve spolupráci s dalšími odborníky a specializovaným pracovištěm  najít, definovat je a především, pokud je to možné, je odstranit. Sociální okolí většinou tyto děti charakterizuje jako hrubé, surové, neposlušné, neschopné zařadit se do kolektivu, podivínské, psychopatické, stále vyrušující, divoké, lhostejné, drzé, zlé, obtížně zvladatelné, projevující antisociální postoje atd.

V rámci této problematiky  je úzce spolupracováno např. se Střediskem výchovné péče v Karlových Varech, s Pedagogicko-psychologickou  poradnou v Sokolově, Rodinnou poradnou Sokolov, Probační a mediační službou  Sokolov s celou řadou odborníků   z oboru psychologie, psychiatrie, pedagogiky atd.

 

Kontaktní adresy:

Pedagogicko-psychologická poradna
Karla Hynka Máchy 1276
356 01 Sokolov
Telefon: 
Sociální pracovnice : Bc.Andrea Želivská - 352604964, MT – 728373132,
                                   e-mail : ppp.sokolov@volny.cz

Středisko výchovné péče- středisko pro děti a mládež, Krizové centrum
Myslbekova 4
360 01 Karlovy Vary –Tuhnice
Telefon:
Soc. pracovnice p.  Jánská -  353222848, MT 774715266
e-mail : svpkv@volny.cz

Probační a mediační služba ČR, Středisko Sokolov
K.H.Máchy 1266
356 01 Sokolov
Telefon: 352668225
e-mail : knovakova@pms.justice.cz


Počet zameškaných neomluvených hodin, školní rok 2008/09, - 2010/11:

Vlastní zpracování, podklad – hlášení základních škol v rámci působnosti OSPOD  MÚ Sokolov

Počet rodičů, proti kterým bylo zahájeno na návrh OSPOD přestupkové nebo trestní řízení pro zanedbávání povinné školní docházky jejich dětí a toto bylo již ukončeno (2008 - 2010):

Vlastní zpracování, podklad – statistika OSPOD MÚ Sokolov