testkos Bezpečné město SOKOLOV - KRIZOVÝ ŠTÁB ORP SOKOLOV
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP SOKOLOV

Krizový štáb ORP Sokolov

Krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Sokolov zřizuje starosta jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací. Krizový štáb ORP Sokolov je zřízen k řešení krizových situací podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP podle § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Je zřízen nařízením starosty města Sokolova č. 1/BR z 1.3.2001. Řídí se statutem a jednacím řádem krizového štábu, schváleným nařízením starosty města Sokolova 02/2003, který rozpracovává činnost krizového štábu, skupin pro podporu činnosti krizového štábu Městského úřadu Sokolov a dalších orgánů obce s rozšířenou působností v analýze situace, plánování nasazení sil a prostředků, jejich zabezpečení, ochraně obyvatelstva, součinnosti a komunikaci při řešení mimořádných událostí a krizových situací.


Složení krizového štábu ORP Sokolov

Předsedou krizového štábu je starosta ORP Sokolov

Členy krizového štábu jsou:

  • členové bezpečnostní rady (viz BR ORP Sokolov)
  • členové stálé pracovní skupiny

Členy stálé pracovní skupiny jsou:

   • tajemník krizového štábu (pracovník pracoviště krizového řízení, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady ORP Sokolov),
   • vedoucí stálé pracovní skupiny (tj. tajemník/tajemnice úřadu, v případě zastupování místostarosta).
   • vedoucí a členové pracovních skupin, (tj. určení zaměstnanci městského úřadu). V krizovém štábu ORP Sokolov jsou vytvořeny tyto pracovní skupiny:

    • S - Skupina SOUČINNOSTI A KOMUNIKACE
    • T - Skupina TÝLOVÉHO ZABEZPEČENÍ
    • A - Skupina ANALÝZY A PLÁNOVÁNÍ
    • N - Skupina NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ
    • O - Skupina OCHRANY OYVATEL

   • zástupci složek IZS povolaní s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace 
   • odborníci (tj. zástupci dalších orgánů veřejné správy, právnické a fyzické osoby) povolaní s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Svolání krizového štábu ORP Sokolov

Krizový štáb ORP Sokolov zřizuje starosta jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací a je svoláván v případě:

 • vyhlášení krizového stavu pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti správního obvodu města Sokolova;
 • vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území Karlovarského kraje nebo pro jeho část;
 • použití ke koordinaci záchranných a likvidačních prací; že je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • provádění úkolů při cvičeních.


Činnost krizového štábu


Krizový štáb ORP
Sokolov je svoláván operativně, především k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí potřebných krizových opatření. Součástí krizového štábu ORP Sokolov je stálá pracovní skupina, která při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a:
 • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení;
 • podává předsedovi krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu;
 • využívá při tom zejména havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán;
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a návrhy jejich využití;
 • organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra;
 • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události;
 • připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události;
 • organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci;
 • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky.