testkos Bezpečné město SOKOLOV - PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK
PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ

Přehled možných zdrojů rizik na území Karlovarského kraje je zpracován s využitím výstupů z národní Analýzy rizik pro Českou republiku schválené po projednání v bezpečnostní radě státu usnesením bezpečnostní rady státu č. 17 ze dne 17. února 2016 a z aktualizované Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje zpracované členy Koordinační skupiny pro tvorbu a aktualizaci Krizového plánu Karlovarského kraje a projednané v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje dne 19. března 2020.

V rámci provedené Analýzy hrozeb pro Českou republiku na národní úrovni a souhrnné aktualizace Analýzy ohrožení 2020 na krajské úrovni byly pro území Karlovarského kraje identifikovány následující hrozby:


 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotě 50), které jsou povinně zařazeny do krizových plánů krajů a postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 KP ORP Sokolov.
 • 6 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik krizové situace (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 30 až 50), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou rozpracovány v části B5 ORP Sokolov,
 • 16 typů hrozeb s potenciální schopností způsobit vznik MU, při níž lze předpokládat vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu podle Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 11 až 29), postupy pro řešení těchto hrozeb jsou zpracovány v části B2 Havarijního plánu Karlovarského kraje,
 • 15 typů hrozeb může způsobit vznik MU, pro jejichž řešení lze předpokládat využití běžné činnosti a standardních postupů složek IZS, správních úřadů, orgánů kraje a obcí nebo subjektů kritické infrastruktury (celková míra rizika odpovídá hodnotám v intervalu 0 až 10).

Zbývajících 28 typů hrozeb stanovených národním registrem typů nebezpečí naturogenního nebo antropogenního charakteru nebylo v rámci Analýzy ohrožení 2020 zahrnuto do podrobného hodnocení celkového rizika z důvodu zjištění velmi nízkého celkového rizika v rámci předběžné analýzy ohrožení území nebo z důvodu, že se jedná o nebezpečí, která jsou řešitelná pouze z centrální úrovně, přičemž by složky IZS, správní úřady, orgány kraje, orgány obcí nebo subjekty kritické infrastruktury na krajské úrovni plnily úkoly a opatření vydávané Vládou ČR, ministerstvy a jinými ústředními správními úřady.

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.bezport.cz


Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov

V přehledu hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov jsou uvedeny hrozby, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí. Jedná se o:
 • přehled zón ohrožení tzv. podlimitních objektů a ochranných pásem chovů stanovená podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • přehled provozovatelů objektů zařazených do skupiny „A“ a „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích,
 • přehled oblastí ohrožených přirozenou, zvláštní či přívalovou povodní podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
 • přehled rizik podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, která byla identifikována v Analýze ohrožení 2020.

Podrobnější informace jsou na tomto odkaze Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov v této části naleznete i mapy ohrožení pro jednotlivé obce.


Zdroje rizik na území Karlovarského kraje

Podlimitní objekty a objekty zařazené do skupiny „A“ nebo „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, které se nachází na území Karlovarského kraje, jsou uvedeny v přehledu ohrožujících objektů ve správním obvodu Karlovarského kraje v Havarijním plánu Karlovarského kraje.


Mapa rizik Karlovarského kraje


Analýza ohrožení města Sokolov

Rizika dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Sokolov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

 1. Extrémní vítr
 2. Migrační vlny velkého rozsahu
 3. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 4. Epidemie - hromadné nákazy osob
 5. Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 6. Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
 7. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
 8. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 9. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Rizika dle z. č. 239/2000 Sb. - zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů

 • Chov hospodářských zvířat (ochranné pásmo 3 km):

  1. Ochranné pásmo chovu SUAS sanační s.r.o., Staré Sedlo
  2. Ochranné pásmo chovu Farma Daso spol. s r.o., Lobzy
  3. Ochranné pásmo chovu Kofroň Miroslav, Kamenice

 • Únik nebezpečné látky:
  1. Zimní stadion Sokolov, zóna ohrožení, amoniak      

Riziko dle z. č. 224/2015 Sb. - objekty skupiny A nebo B a zóny HP

 1. skupina B, zóna HP: Synthomer a.s. - Sokolov, propylen

Rizika dle z. č. 254/2001 Sb. - hrozby vzniku povodně

 1. Zvláštní povodeň vodního díla Jesenice
 2. Zvláštní povodeň vodního díla Skalka
 3. Zvláštní povodeň vodního díla Horka
 4. Přirozená povodeň Q100 řeky Ohře
 5. Přirozená povodeň, Q100 toku Lobezský potok
 6. Přirozená povodeň, Q100 řeky Svatavy
 7. Přívalová povodeň - 3 kritické body
zdroj: https://www.bezport.cz/

Mapa - Analýza rizik Sokolov pdf - (1.18 MB)