testkos Bezpečné město SOKOLOV - Probační a mediační služba
Probační a mediační služba


Probační a mediační služba 


Probační a mediační služba (dále jen PMS) je organizační složkou státu, není právnickou osobou, jedná jménem státu v rozsahu své působnosti, je účetní jednotkou.


Úkolem PMS je přispívat prostřednictvím probace a mediace k naplňování trestní spravedlnosti:

- vytvářením podmínek pro účinné a efektivní rozhodování o alternativních postupech v tr.řízení a ukládání a zajištění výkonu alt.trestů a opatření a rovněž nalezení odpovídající reakce na spáchaný TČ.

- prostřednictvím probace a mediace se podílí na řešení sporů mezi obviněným  a poškozeným a svými činnostmi usiluje o urovnání konfliktního stavu a obnovení respektu k právním normám v souvislosti s trestním řízením.

- nedílnou součástí poslání služby je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti.


Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.


Cíle činnosti PMS:

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.


Přínos Probační a mediační služby ČR 

PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věci projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení a snížení zatížení soudů. Pomocí jejich činností se posiluje individualizace přístupu k pachateli a poškozenému a zvyšuje se účinnost trestní sankce. Pomocí PMS se posiluje aktivní role poškozeného a ten má možnost v trestním řízení dosáhnout satisfakce za aktivní účasti pachatele a posílení jeho odpovědnosti. PMS nachází své uplatnění v rámci mnoha institutů trestního práva hmotného i procesního a bez jejího působení by řada z nich nemohla efektivně fungovat.  

 
Zajišťujeme:

- výkon alternativních trestů (trest obecně prospěšných prací, podmíněné odsouzení či propuštění s dohledem, trest domácího vězení, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, dohled po propuštění z ochranné léčby)

 

 - přípravu podkladů pro možný odklon v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a u mladistvých pachatelů podmíněné upuštění od potrestání), možnost zprostředkování mimosoudního řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným (tzv. mediace)

 

- pomoc poškozeným trestnou činností: odborná rada, jak se domoci náhrady škody, informace o průběhu trestního řízení; nabídka mediace, tj. mimosoudního jednání s pachatelem za účasti prostředníka, jejímž cílem je hmotná náhrada újmy a náprava vztahů a získání morální satisfakce

 

- přípravu podkladů k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

 

Kdo se může na PMS ČR obrátit:

  • oběti a pachatelé trestné činnosti

  • pozůstalí po obětech

  • rodinní příslušníci obětí i pachatelů

  • mladiství a nezletilí, kteří se dopustili trestného jednání a jejich rodiče. 

 
 
Jak se k nám dostanete?!  
 
Jednoty 654
Sokolov
PSČ 356 01