KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

power balance

мери кей

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji.

Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj území.


Orgány krizového řízení

Správní úřady nebo orgány územní samosprávy vytvářejí na územním principu z vyčleněných zástupců územně příslušných správních úřadů a jiných orgánů územní orgány krizového řízení, které v rámci své územní působnosti zabezpečují koordinaci plnění úkolů spojených se zpracováním příslušných krizových plánů a zajišťováním krizové připravenosti. Územní orgány krizového řízení se vytvářejí v ČR pro úroveň státu, pro úroveň kraje, pro úroveň obce s rozšířenou působností a pro úroveň obce. Orgány krizového řízení jsou věcně příslušné orgány, které zabezpečují analýzu a hodnocení možných ohrožení, plánování, organizování a realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na řešení a s řešením krizových situací. Podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném znění, jsou orgány krizového řízení:

Vláda

Ministerstva a jiné správní úřady

Česká národní banka

Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností

Orgány obce (starosta, obecní úřad)

Základním koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace a řešení krizových situací je pro území obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP") Sokolov je Bezpečnostní rada ORP Sokolov, která byla zřízena starostou města dne 29.11.2001 nařízením č.j. 3/taj/XI/2001, jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace ve správním území ORP Sokolov.  

Pracovním orgánem starosty ORP Sokolov je Krizový štáb ORP Sokolov je zřízen k řešení krizových situací podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP podle § 11 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.


Pracoviště krizového řízení

Městský úřad Sokolov zřizuje podle krizového zákona pracoviště krizového řízení. Ve struktuře MěÚ Sokolov, je pracoviště krizového řízení zřízeno jako Úsek krizového řízení pod vedením tajemnice úřadu. Činností na úseku krizového řízení je pověřen:

Mgr. Robert Doubek

Telefon: 354 228 266

e-mail: robert.doubek@mu-sokolov.cz

Pracoviště krizového řízení se nachází v budově A městského úřadu Sokolov v ul. Rokycanova 1929 ve druhém patře v kanceláři č. A.2.04.

Činnost Městského úřadu Sokolov je v oblasti krizového řízení zaměřena především na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti ORP na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace (plánů) ORP, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému (IZS) včetně Armády České republiky (AČR), spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami. Náklady na provedení krizových opatření hradí město Sokolov ze svého městského rozpočtu.

Pracoviště Krizového řízení MěÚ Sokolov plní úkoly podle níže uvedených právních norem

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • zabezpečuje ochranu zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi
 • zabezpečuje přípravu a provedení krizových opatření v podmínkách obce zajišťuje součinnost a spolupráci obce s HZS kraje, PČR, ZZS a ostatními složkami IZS při přípravě a provedení krizových opatření v podmínkách obce,
 • zabezpečuje rozpracování úkolů  krizového plánu kraje do krizového plánu ORP
 • zajišťuje realizaci opatření vyplývajících z krizového plánu ORP
 • organizuje a zajišťují činnost bezpečnostní rady a krizového štábu obce
 • využívá  při plánování krizových opatření a při  řešení  krizových situací  informační  systémy krizového řízení
 • organizuje cvičení k ověřování připravenosti obce na řešení krizových situací

Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 • připravuje a podílí se na organizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek

Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

 • připravuje podklady a zabezpečuje opatření k fyzické, administrativní, personální bezpečnosti. Zpracovává projekt fyzické bezpečnosti a podílí se na zpracování právních předpisů podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele - při ochraně utajovaných informací 

Podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky

 • plní úkoly stanovené právními předpisy při zajišťování obrany státu vede, dále rozpracovává a zabezpečuje plnění nezbytných opatření a úkolů k obraně státu. Zpracovává Dílčí plán obrany ORP Sokolov.   

Podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon

 • podává žádost o zproštění výkonu mimořádné služby pro své zaměstnance za stavu ohrožení státu nebo
 • za válečného stavu zajišťují provedení odvodního řízení  

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR

 • vyžaduje použití armády  k  záchranným  pracím ve správním obvodu ORP

Mimo výše uvedené činnosti provádí pracovník KŘ MěÚ Sokolov:

 • správu vyrozumívacího systému Aplikace Záchranka.
 • hospodaří s majetkem města určeným ke zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací.
 • poskytuje informace a spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami v oblasti krizového řízení.
 • spolupracuje se složkami IZS na přípravě území ORP na mimořádné události.
 • spolupracuje s jednotlivými obcemi ve správním území ORP Sokolov.
 • spolupracuje s okolními ORP a Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.


Základní pojmy

Základní pojmy z oblasti krizového řízení naleznete v terminologickém slovníku  krizového řízení a plánování obrany státu.    

Terminologický slovník pdf - (1.24 MB)
 

Krizové stavy

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

 

Druh

Vyhlašující orgán

Důvod

Územní rozsah

Časová účinnost

Stav nebezpečí

Hejtman

(primátor hl. m. Prahy)

Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury

Celý kraj nebo jeho část

Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné jen se souhlasem vlády

Nouzový stav

Vláda (předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

Celý stát nebo jeho část

Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné po předchozím souhlasu Parlamentu

Stav ohrožení státu

Parlament na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

Celý stát nebo jeho část

Bez omezení

Válečný stav

Parlament na návrh vlády

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

Celý stát

Bez omezení


Základní právní předpisy pro krizové řízení

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění.
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění stanovuje, že základní povinnosti státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky v platném znění, stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu.
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení.  
 • NV č. 462/2000Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení č. 36/2003 Sb., stanovuje režim označování, evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi, obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce určené hasičským záchranným sborem kraje a náležitosti a způsob zpracování krizového plánu a plánu krizové připravenosti.
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v platném znění upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav, "krizové stavy" a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů, dále zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy, stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (Zákon o státní pomoci při obnově území).