2. ledna 2024

PROJEKT DOMOVNÍCI PREVENTISTÉ SOKOLOV

Domovníci preventisté Sokolov reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0001099

Od 01.01.2024 realizuje město Sokolov prostřednictvím Městské policie Sokolov tříletý projekt prevence kriminality „Domovníci preventisté Sokolov“, v jehož rámci je zaměstnáno 9 domovníků preventistů.

 

Doba realizace: 01.01.2024 – 31.12.2026

 

Celkové náklady projektu:           14 905 800,00 Kč            

Z toho příspěvek EU:                      11 437 965,63 Kč

Národní veřejné zdroje:                   1 977 254,37 Kč

Vlastní podíl spolufinancování: 1 490 580,00 Kč

 

Anotace projektu

Realizací projektu dojde k vytvoření 9 pozic domovníků preventistů (DP), kteří ve městě Sokolov dosud nejsou. Zavedením stálých kontaktních míst s působením DP v bytových domech v majetku města na sídlišti Michal a Vítězná, dojde ke zvýšení preventivních opatření zaměřených osoby žijících v rizikových lokalitách, anebo sociálním vyloučením ohrožených. 

 

Cíle projektu

Stanovené cíle vychází z Tematického akčního plánu města Sokolov pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, pro období: 6/2022 až 6/2025, cíl 1.1 - Do roku 2025 posílit kapacitu terénních opatření prevence kriminality, opatření 1.2 - Do roku 2025 bude posílen monitoring bezpečnostní situace, prevence a řešení sociálně patologických jevů s pomocí domovníků preventistů a opatření 1.2.1 -  Do roku 2025 budou vytvořeny pracovní pozice domovníci – preventisté v pěti bytových domech ve vlastnictví města s pověřením předcházet narušením veřejného pořádku a stabilizovat sousedské vztahy v místě a opatření 1.3.2 - Od roku 2023 bude vytvořena pozice mentora domovníků preventistů.

 

Projektem dojde k naplnění celkem 2 cílů, kterými jsou:

Cíl č. 1: Zvýšit minimálně dvě kompetence u 9 osob na pracovních pozicích domovníků preventistů - znalost v oblasti práva v oblasti prevence kriminality spojená s výkonem činnosti DP v bytových domech a kompetence ve finanční gramotnosti. Tato kompetence směřuje do osobního rozvoje podpořených osob, ale v kontextu vysoké míry exekucí v SVL Sokolova a současné situace v souvislosti se zdražováním zboží i služeb, a to nejen energií, je tato kompetence nezbytná pro další život člověka.

Cíl č. 2: Předcházet společensky nežádoucích jevů cestou působení DP v rizikových objektech a jejich okolí, kdy DP prokazatelně svojí přítomností budou mít vliv na snižování růstu kriminality, porušování veřejného pořádku a snižování společensky nežádoucích jevů.

 

K naplnění cílů dojde prostřednictvím 5 klíčových aktivit, které pokrývají zaměstnání, činnost a vzdělávání asistentů prevence kriminality.  

 

Realizace je tak rozdělena do klíčových aktivit:

KA 01 Oslovení, motivace a výběr domovníků preventistů 

KA 02 Výkon činnosti DP v objektech  

KA 03 Mentoring DP  

KA 04 Vzdělávání a supervize DP  

KA 05 Vzdělávání a supervize mentora 

 
 

Na realizaci projektu se podílí 9 domovníků preventistů spolu s jejich mentorem a koordinátorem cílové skupiny, což je v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti DP (Ministerstvo vnitra ČR, 2020).

 

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu města Sokolov.

 

Kontaktní spojení:

Mgr. Petr Krágl, MBA, mentor asistentů prevence kriminality

E-mail:  petr.kragl@mp-sokolov.cz

Tel:   774 022 888